Resultatet av medarbetarenkäten är klart

Högskolans campus

Under två veckor fick högskolans anställda möjlighet att besvara medarbetarenkäten, vars syfte är dels att följa upp arbetsmiljön som ett led i det systematiska arbetsmiljöarbetet, dels att utvärdera olika delar av verksamheten och identifiera utvecklingsområden för att förbättra och effektivisera högskolan som organisation. Svarsfrekvensen landade på 79 %.

– Vårt mål var att få 80 % av medarbetarna att besvara enkäten, så vi är väldigt nöjda med antalet svar, konstaterar Birgitta Alfraeus, HR-chef. 

Förhoppningen är att alla anställda ska ha tagit del av resultatet innan sommaren, men inom vissa områden är medarbetargrupperna stora, vilket gör att det kan dröja till efter semestrarna. När alla har fått del av resultatet kommer ett fördjupat arbete att ta vid för chefer, som tillsammans med medarbetare ska arbeta fram en handlingsplan för respektive enhet. Dessa ska vara klara i slutet av oktober.

– Jag ser fram emot att få ta del av handlingsplanen som resultatet kommer att utmynna i, liksom det fortsatta arbetet med att skapa goda förutsättningar för alla medarbetare att utveckla och effektivisera högskolan som organisation, säger Björn Brorström, rektor, som gett HR i uppdrag att upphandla och skapa förutsättningar för undersökningen.

Text: Jennifer Tydén
Foto: Suss Wilén