Institutioner vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Institutionen för pedagogiskt arbete

Institutionen för informationsteknologi


Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap 

Bibliotekshögskolan är landets största utbildnings- och forskningsmiljö inom ämnesområdet biblioteks- och informationsvetenskap. Bibliotekshögskolans utbildningar och forskning har en stark professionskoppling och en internationell prägel. Våra forskare tar sig an vår tids digitala utmaningar, oftast samhällsvetenskapliga och humanistiska perspektiv.

Vi har ett starkt intresse för informations- och kulturinstitutioner som bibliotek i alla dess former. Vi studerar till exempel vetenskaplig publicering, bibliometri, kulturpolitik, informationsåtervinning, informationssökning, olika gruppers informationspraktiker, läsning och läsplattformar, sociala medier och organisationers informationsbehov. Bibliotekshögskolan är medlem i det internationella nätverket iSchools.

Grunden för vår verksamhet är ett demokratiskt informations- och kunskapssamhälle som förutsätter att vi gemensamt delar och tillgängliggör information, kunskap och kulturella värden.

Verksamheten vid Bibliotekshögskolan har en stark internationell prägel, med student-, lärar- och forskarutbyten och internationella forskningsprojekt som bedrivs med Bibliotekshögskolan som framträdande aktör.

Läs mer om Bibliotekshögskolan

https://www.hb.se/Bibliotekshogskolan/


Institutionen för pedagogiskt arbete

En av förutsättningarna för att utveckla ett socialt och hållbart samhälle är utbildning av god kvalitet, från förskola och grundskola till högre utbildning. Området pedagogiskt arbete behandlar specifikt frågor med relevans för samhällets utveckling relativt förskola, skola, professionsutbildning och högre utbildning men också relaterat till frågor om styrning, kunskap och politik. Med regional förankring och utifrån ett omfattande nationellt behov bedriver högskolan lärarutbildningar och forskning inom området pedagogiskt arbete.

Både forskning och utbildning inom området pedagogiskt arbete är professions- och praktiknära och tar utgångspunkt i frågeställningar som primärt genereras i pedagogiska praktiker och professioner. Utbildningen omfattar förskollärar- och lärarutbildningar. Miljön kompletteras med kompetensutvecklande uppdragsutbildningar av olika omfattning med inriktning mot lärarprofession ensamt ett ökande antal forskningsuppdrag inom fältet.

Ämnet inbegriper och bidrar med kunskap om samhällelig förändring, social rättvisa, lärande och utveckling. Forskningen är professions- och praktiknära och tar utgångspunkt i frågeställningar som primärt genereras ur aktuella problem i pedagogiska verksamheter, men också till historiska frågor.

Enheten för pedagogisk utveckling och forskning

Enheten för pedagogisk utveckling och forskning är en del av Institutionen för pedagogiskt arbete och har ett särskilt ansvar att utifrån behov i verksamheten bedriva forskningsförankrad högskolepedagogisk utveckling och utbildning med stöd i nationella och internationella samarbeten och nätverk.

Enheten för pedagogisk utveckling och forskning ger utöver enstaka kurser två utbildningsprogram i på avancerad nivå som främst vänder sig till personer med yrkesverksamhet inom utbildning: dels ett masterprogram i pedagogiskt arbete och dels ett magisterprogram i litteraturpedagogik. Det bedrivs också forskning inom olika fält av pedagogiskt arbete, kopplat både till skola, samhälle och högre utbildning. Flertalet av medlemmarna i forskargruppen Högre utbildning, praxis och politik (HUPP) hör hemma vid institutionen och medarbetare vid institutionen är även starkt representerade i forskargruppen Justice, Education & Didactics (JEDi).

Vid enheten bedrivs vidare teoretisk och praktisk högskolepedagogisk verksamhet för att stödja kompetensutveckling för lärarna på Högskolan i Borås och ge dem stöd i deras pedagogiska utvecklingsarbete. Detta rör många olika delar av högskolans utbildningar såsom examination, bedömning, betygssättning, kursdesign, praktiska frågor i undervisningssituationen, förståelse för studenternas utveckling och förutsättningar, samt frågor om lika villkor och normkritisk pedagogik. Vid enheten bedrivs även forskning inom högskolepedagogik i vid mening, som en förutsättning för att kunna erbjuda en verksamhet som är forskningsförankrad på samma sätt som högskolans övriga utbildningar.


Institutionen för informationsteknologi

Handel och IT omfattar det forsknings- och praktikfält där näringsliv, offentlig sektor och akademi möts för att utveckla digitala innovationer avseende tjänster och produkter. Området intresserar sig särskilt för relationer mellan kund/konsument och leverantörer samt hur den snabba tekniska utvecklingen förändrar och skapar nya relationer. Inom området ges utbildningar i  företagsekonomi och informatik upp till masternivå, samt utbildningar där dessa ämnen kombineras.

Med stark regional förankring samt utifrån ett nationellt och internationellt behov bedriver högskolan forskning med inriktning mot Handel och IT inom ämnena företagsekonomi, informatik och datavetenskap. Forskningen kännetecknas av nära samverkan med näringslivet och en hög andel externfinansierade projekt.

Ett spetsområde är digital handel, där centrumbildningen SIIR – Swedish Institute for Innovative Retailing och Handelslabbet erbjuder en unik forskningsmiljö till handelsföretag och omgivande samhälle. Ett andra spetsområde är datadriven innovation som syftar till att utveckla en verktygslåda bestående av algoritmer, metoder, modeller och strategier, där data kan utnyttjas för att skapa innovationer inom affärs- och tjänsteutveckling. Annan forskning inom området är hållbar konsumtion, kommunikativ interaktion i tjänstemöten, IT service management, digital innovation och tjänsteutveckling, intelligent dataanalys och distribuerade system, ledarskap, affärsprocesser, redovisning och styrning.