Tidsplan

I normalläget brukar en validerings och bedömningsprocess ta ca tre veckor men beroende på om kompletterande uppgifter behövs kan det ta längre tid. Eftersträvansvärt är att beslut om tillgodoräknande är fattat innan kursstart.