Mål och visioner

Vision: "Tillsammans tar vi ansvar för framtiden. Genom profilering av utbildning och forskning gör vi skillnad."

Visionen innebär att för oss ska ansvarstagande vara en självklarhet – i utbildning, i forskning, på campus och i samarbetet med det omgivande samhället. Det varje medarbetare åstadkommer i vardagen bildar en väv av unika trådar som gör skillnad.

Vi är framträdande och sätter vår särskilda prägel på allt vi gör. Vi har modet och vi gör det gemensamt över gränserna!


Visionen beslutades av högskolans styrelse vid deras sammanträde 18 februari 2020.

Utifrån visionen ska det tas fram en ny utbildnings- och forskningsstrategi som högskolans styrelse ska fatta beslut om. Utifrån strategin kommer det sedan att formas handlingsplaner med konkreta mål och utvecklingsprojekt utöver den ordinarie verksamheten. Dessa handlingsplaner kommer rektor att besluta om.

Mål forskning och utbildning

Dessa mål utgår från högskolans tidigare vision men gäller tills dess att utbildnings- och forskningstrategin är fastslagen.

  • Sätta studentens lärande i centrum. Vi ska utveckla en lärandemiljö utifrån aktuell forskning. Utbildningen på alla nivåer ska vara forskningsanknuten och studenterna ska så tidigt som möjligt bli aktivt involverade i forskningen. Studenterna ska ges stora möjligheter att påverka och ta ansvar för sitt eget lärande.
  • Öka andelen forskning. Detta uttrycker vi i termer av 60:40, det vill säga att andelen utbildning ska vara 60 procent av den totala verksamheten och andelen forskning 40 procent. I dag är andelen forskning 20 procent och vi måste öka den i förhållande till utbildningen. Samtidigt gäller att även utbildningen, i absoluta mått, ska öka på sikt.
  • Fortsätta bygga kompletta akademiska miljöer. Inom samtliga områden ska vi erbjuda utbildning från grundnivå till avancerad nivå och forskarnivå. Målet är att det inom alla områden finns forskningsprogram och välutvecklade samarbeten med andra lärosäten och organisationer.