Huvudmeny

Öppenhet för idéer, ansvar för framtiden

Akademins betydelse för samhällsutvecklingen är oomtvistlig.

Bild på Björn Brorström, rektor på Högskolan i Borås

Vid högskolor och universitet utmanas etablerade sanningar; här förmedlas bärkraftiga meningar och utvecklas ny kunskap. Genom nya rön, klarläggande av samband, fördjupad förståelse, konstnärliga och kulturella perspektiv samt kunskapsöverföring bidrar vår verksamhet
till gynnsam förändring i näringsliv, offentlig verksamhet och kulturliv – ja, i hela samhället. Produkter, tjänster och processer förnyas, och föreställningar som är belastningar i arbets- och samhällsliv
ifrågasätts. Högskolan i Borås uppdrag är att kontinuerligt utveckla god praxis och – parallellt – problematisera tillämpade modeller och metoder.

Den devis jag har valt för mitt rektorsuppdrag är öppenhet för idéer, ansvar för framtiden. 

Vår verksamhet ska präglas av öppenhet mot det omgivande samhället, vi ska vara välkomnande. Högskolan i Borås ska vara en plats för fria diskussioner. Öppenhet ska prägla organisationen. En ständigt pågående dialog, där olika perspektiv bryts och möts, är till gagn för kvaliteten i utbildning och forskning. Öppenhet är en förutsättning för att kunna ta till vara nya idéer. Högskolan i Borås ska vara en plats där nya tankegångar uppmuntras, här ska förutsättningar ges för att pröva idéers möjligheter och bärkraft. Det handlar om nya utbildningar, nya pedagogiska metoder, nydanande forskningsprojekt och nya former för samverkan. Effektivitet och profilering i utbildning och forskning, ska förenas med utrymme för originalitet och perspektiv som utmanar konsensus. Så kan oväntade rön göras och en ofördelaktig spårbundenhet brytas. 

Högskolan har ansvar för att tillåta att nya idéer prövas, vi har också ansvar för att problematisera värderingar och företeelser i vår samtid samt att ge historiska och etiska perspektiv på utvecklingen. Teknikutveckling, professionalitet och hantverksskicklighet ska förenas med förståelse för hur organisationer fungerar, för hur förändring kommer till stånd och för hur individer förhåller sig till varandra. Vi ska öka förståelsen för hur enskilda personer och grupper förhåller sig till de traditioner, värderingar och föreställningar som finns i organisationer.

Vi har ansvar för att den utbildning som vi tillhandahåller bygger på vetenskaplig grund och för att den kunskap vi förmedlar äger beständighet. De utbildningar vi ger och den kunskap som förvärvas hos oss ska vara livslångt användbar. I dagens snabbt föränderliga, globala, samhällsliv behöver emellertid våra kunskaper ständigt förnyas. Högskolans dörrar ska vara öppna för alla som vill vidareutvecklas i yrkeslivet eller av andra skäl vinna nya insikter.

Framtid handlar för mig i första hand om vår tids stora utmaningar, det vill säga den potentiella konflikten mellan ekonomisk nytta, social rättvisa och ekologisk balans. Vi har som akademiker ett särskilt ansvar för att problematisera pågående utvecklingsförlopp. Vi ska beforska de stora frågorna och möta utmaningarna samt belysa vikten av att konstruktivt hantera och förena till synes konkurrerande värden. Tillämpade modeller och metoder ska inte tas för givna, utan vara föremål för kritisk granskning. En flervetenskaplig ansats som tar sin utgångspunkt i professionernas problemställningar skapar förutsättningar för helhetsperspektiv och för nydanande studier och resultat.

Min devis – öppenhet för idéer, ansvar för framtiden – riktar sig uttryckligen till våra studenter. Universitet och högskolor vilar på utbildning och forskning. Genom den utbildning vi förmedlar påtar vi oss stort ansvar, vi ska rusta våra studenter för att möta yrkeslivets utmaningar. Det handlar om yrkesskicklighet, men i lika hög grad om grundläggande förståelse för sammanhang och samband. Tekniska landvinningar måste förenas med insikter om förutsättningar för genomförande och om samhälleliga konsekvenser vid tillämpning. Utbildning ska förenas med bildning, specialisering med bredd, nytta med nyfikenhet.

Som rektor för Högskolan i Borås har jag både möjlighet och skyldighet att formulera strategier och att verka för att lärosätet utvecklas i enlighet med våra ideal. Jag vill att min devis ska ha och få stor betydelse. Den innefattar öppenhet, ansvar och utveckling. Förändring inom högskolans värld måste alltid bedrivas med stor öppenhet, med ett decentraliserat ansvar som huvudidé samt med en stark förankring i kollegiet. Enskilda individers nyfikenhet är kärnan i vår verksamhet och alla slag av upptäckarlust ska bejakas. Av öppenhet följer också att vi ska vidareutveckla samarbetet med det omgivande samhället och med andra lärosäten.

Högskolan i Borås är ett ungt och nydanade lärosäte med spännande verksamhet. Det är med entusiasm, respekt och ödmjukhet som jag tar mig an uppdraget att leda den fortsatta utvecklingen av högskolan. Jag ser fram emot att – tillsammans med medarbetare, styrelse och partners – möta utmaningar, prövningar och möjligheter.

Björn Brorström
Rektor