Strategisk samverkan

Länsförsäkringar Älvsborg stipendier vid Högskolan i Borås

Högskolan i Borås samverkar strategiskt med flera parter varav Länsförsäkrningar är en.

Länsförsäkringar Älvsborg delar årligen ut stipendier till studenter vid Högskolan i Borås som har genomfört examensuppsatser som bedöms driva professionen framåt inom respektive område på ett utmärkande sätt. Att premiera uppsatser är att investera i framtiden och att synliggöra den viktiga kunskapsuppbyggnad och utveckling som sker, för såväl individen som samhället och yrkesrollen. Länsförsäkringars stipendium är på sammanlagt 100 000 kronor. Utdelningen av stipendier sker i samband med arbetsmarknadsdagen STARK som arrangeras varje år i slutet av januari vid Högskolan i Borås.
 
Samarbetet mellan Länsförsäkringar Älvsborg och Högskolan i Borås är en del i en långsiktig samverkan för studenters utveckling och en kunskapsuppbyggnad på flera områden för ett tryggare och mer hållbart samhälle.

2019 års stipendiater

Rebecca Pershamre Wictorsson, Specialistsjuksköterskeutbildning med specialisering mot distriktssjuksköterska

Titel på uppsats: Distriktssköterskans bedömning av mammor i riskzonen för postpartum depression

Motivering: En kvalitativ intervjustudie om vårdmötet i hemmet eller på barnavårdcentralen. Examensarbetets ämnesval och fokus är av stor betydelse då Postpartum depression som är psykisk ohälsa och drabbar mer än var tionde kvinna i Sverige. Examensarbetet är författat med en omsorgsfullhet och tydlighet vilket förstärks av det goda och rika språket som talar till läsaren. Examensarbetet är ett viktigt bidrag både innehållsmässigt samt kunskapsmässigt.

Joline Fredriksson, Magisterutbildning med inriktning arbetsvetenskap

 Titel på uppsats: Personalvetare och hållbar HR: En kvalitativ studie om personalvetares upplevelser av att arbeta socialt hållbart

Motivering: Examensarbetet tar utgångspunkt i ett, för dagens arbetsliv och organisationer, mycket aktuellt ämne nämligen hållbarhet. Förutom att presentera och problematisera ett intressant resultat är uppsatsen i sin helhet mycket välskriven, heltäckande och studien grundligt genomförd. Dessutom visar författaren prov på god analytiskt förmåga och noggranna metodologiska överväganden.

Diana Jacobs och Matilda Majoran, Civilekonomprogrammet

Titel på uppsats: Digitalisering och dess påverkan på revision: En kvalitativ studie med fokus på revisionsprocessen & revisorns roll 

Motivering: Examensarbetet tar tag i digitaliseringens konsekvenser för revisonen. Författarna lyckas med att formulera såväl relevanta forskningsfrågor som en användbar analysmodell och redovisar på ett övertygande sätt att både revisionsprocessen och revisionsrollen påverkas positivt av digitaliseringen. Uppsatsen ger ett bidrag till den forskning som handlar om hur professioner påverkas av digitaliseringen. Den ger också ett bidrag till hur utbildningen behöver förändras. 

Victoria Gustavsson och Niclas Packendorff, Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot ambulanssjukvård

Titel på uppsats: Ambulanssjuksköterskans vårdande bedömning av patienten med yrsel: En kvantitativ pilotstudie 

Motivering: Examensarbetet bidrar med viktig kunskapsbildning inom ämnet vårdvetenskap och ambulanssjuksköterskans autonoma profession för att tidigt bedöma patienter med det ospecifika symtomet yrsel. Resultatet understryker betydelsen av att ambulanssjuksköterskan har ett öppet förhållningsätt i vårdmötet med patienten och att lokala behandlingsriktlinjer utvecklas och efterföljs. Författarna har beskrivit och genomfört arbetet på ett förtjänstfullt sätt i all uppsatsens delar såsom bakgrund, metod, resultat och diskussion samt visar också på en väl förtrogenhet med tidigare forskning inom området.