Strategisk samverkan

Logotyp för Länsförsäkringar Älvsborg

Länsförsäkringar Älvsborg 

Nationellt så är Länsförsäkringar Älvsborg en sedan länge aktiv samarbetspart.

Länsförsäkringar Älvsborg sponsrar hållbarhetsstipendier vid Högskolan i Borås

Länsförsäkringar Älvsborg delar årligen ut hållbarhetsstipendier på sammanlagt 100 000 kr till utvalda studenter vid Högskolan i Borås som har genomfört examensuppsatser som bedöms driva professionen framåt med hållbarhetsperspektiv inom respektive område på ett utmärkande sätt.

Att premiera uppsatser är att investera i framtiden och att synliggöra den viktiga kunskapsuppbyggnad och utveckling som sker, för såväl individen som samhället och yrkesrollen.

– Vi tror på att utbildning och forskning är en stark motor när det kommer till samhällsutveckling. Som lokal aktör med ett stort hjärta för Älvsborg är det roligt att få lyfta de examensarbeten som fokuserar på hållbarhetens olika dimensioner, säger Linn Blakstvedt, hållbarhetsansvarig på Länsförsäkringar Älvsborg.

Utdelningen av stipendierna görs i samband med arbetsmarknadsdagen STARK som arrangeras varje år vid Högskolan i Borås. Samarbetet är en del i en långsiktig samverkan för studenters utveckling och en kunskapsuppbyggnad på flera områden för ett tryggare och mer hållbart samhälle.

2020 års stipendiater

 

Julia Arvidsson
Julia Arvidsson

"Distansarbete inom akademin- en kvantitativ studie om universitets- och högskoleanställdas upplevelser i samband med coronakrisen."

Utbildning: Magisterutbildning med inriktning arbetsvetenskap, vt20

Motivering: Uppsatsen behandlar fenomenet distansarbete inom universitets- och högskolevärlden. Studien genomfördes med personer anställda som lärare och administrativ personal inom nämnda område och visar på de utmaningar som en pandemi inneburit. Uppsatsförfattaren uppvisar en mycket god analytisk förmåga och behärskar den kvantitativa metodologin väl. Utifrån valda teoretiska perspektiv och hypoteser lyckas hon på ett övertygande visa på den ökade påfrestning som den aktuella pandemin inneburit, i synnerhet betydelsen av hållbart distansarbete, för universitets- och högskoleanställdas arbetssituation.

Linda Blomnell och Sofia Hoppe

Linda Blomnell och Sofia Hoppe

"Medmänsklighet och samhällsansvar - SMS livräddaren upplevelse av en hjärtstoppssituation - en kvalitativ intervjustudie"

Utbildning: Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot ambulanssjukvård, vt20

Motivering: Uppsatsen belyser samhällsengagemang och medmänskligt ansvar inom prehospital vård på ett nyskapande och intresseväckande sätt. SMS-livräddare är ett relativt nytt fenomen inom akut vård och har därmed inte studerats i någon större omfattning. Författarna ger en informativ och innehållsrik bakgrund i uppsatsen,  som sammantaget ger en fin inramning till problemområdet som studeras. Genom detta noggranna och ambitiösa arbete har uppsatsen bidragit till kunskapsbildning inom ämnet vårdvetenskap och ambulanssjuksköterskans professionsområde. Den har ett samhällsinriktat perspektiv som handlar om samhällsengagemang och medmänsklighet, vilket fyller en viktig funktion för att rädda liv. Samhällsnyttan är på så sätt påtaglig och den fyller också en viktig funktion ur ett hållbart samhällsperspektiv.

Johanna Kaspersson och Veronica Nilsson

Johanna Kaspersson och Veronica Nilsson

"Revisorsrollen i förändring - anpassning för att vara ett hållbart yrke"

Utbildning: Civilekonomprogrammet, vt20

Motivering: Den här uppsatsen tar bäring på effekterna av digitalisering i arbetslivet. Digitaliseringen är otvetydigt en av de stora drivkrafterna i många organisationer och har avgörande betydelse för hur professioner förändras. I denna studie bidrar författarna med en förståelse över hur revisorsrollen anpassat sig till de utmaningar digitaliseringen inneburit. Studien visar också att denna anpassning är en förutsättning för att revisorsrollen ska var ett hållbart yrke. Studien visar avslutningsvis att digitaliseringen inom revisionen innebär ett behov av nya affärsmodeller - för revisorer.

Läs mer

Läs nyheten om stipendiater 2019.