Mentorsarena

Vid Högskolan i Borås indelas studenterna i mentorsgrupper om 8-10 studenter utifrån den lärarinriktning de valt. Dessa gruppers huvudsyfte är att utveckla lärandet och stärka yrkesidentiteten hos studenten i mötet med andra personer, där alla har olika kunskaper och erfarenheter. 

Mentorsgruppen ska erbjuda studenten möjlighet och tid till reflektion dels över den egna yrkesrollen, dels den egna utvecklingen under utbildningens gång. Målet är att den blivande läraren utvecklar ett förhållningssätt till lärande och verksamhet som utgör en god fortsättning för att möta den utveckling som sker i förskolan, fritidshemmet och skolan, liksom i samhället i stort. 

Terminsvisa träffar hålls också med mentorerna där mentorsroll och yrkessocialisationsfrågor diskuteras. En verksam lärare fungerar som samtalsledare och arvoderas för detta uppdrag.

Läs mer i måldokumentet om mentorsgrupp för lärarutbildningen.