För studenter

Mentorsverksamheten pågår under de tre sista terminerna av utbildningen. Du blir då placerad i en grupp med cirka tio andra studenter som går samma termin som du. En verksam lärare, förskollärare knyts till gruppen. Tre gånger per termin á 1½ timme under resterande del av din utbildning kommer gruppen att träffas. Onsdag eftermiddag är undervisningsfri till förmån för träffarna. Däremot är det inte säkert att träffarna kommer att ligga just då. Det görs upp i samråd med gruppen. Behovet av att träffas är ofta stort efter genomförd VFU därför kan det vara bra att se när den ligger. En av studenterna i gruppen fungerar oftast som kontaktperson och samordnare för gruppen. Utgångspunkten för träffarna är högskolan men platsen kan utifrån behov variera.

Ni studenter är bärare av information om till exempel kurshandbok, schema med mera. Det är även ni studenter som har ansvaret för träffarnas innehåll. Ert behov ska styra innehållet. Det ska finnas möjligheter att diskutera både teori och praktik och kanske framförallt kopplingen dem emellan. Mentorsverksamheten ska koncentreras på reflektion och diskussion. Mentors roll blir att vara lyhörd för era frågor och stimulera till bearbetning av dessa utifrån yrkesrollen.

Inför er mentorsverksamhetsstart så inbjuds ni och era blivande mentorer till en informations- och mötesträff vid terminsstart.

Mentorsverksamheten är obligatorisk för dig som student och ger sammanlagt 1 hp under hela utbildningen. Missade träffar måste på något sätt kompletteras. En träff kan kompletteras i samråd med gruppen och mentorn, fler än en/termin kräver en annan komplettering. Studenter förväntas också ha ett aktivt deltagande under träffarna. Närvaro kommer att föras. Om du av olika anledningar tar ett studieuppehåll och kommer tillbaka så är det ditt eget ansvar att ta kontakt med respektive samordnare för att bli placerad i en ny grupp.