VFU-områdesdag student

En dag varje år anordnar varje partnerområde en områdesdag i syfte att ge Högskolans partnerområden möjlighet att presentera den egna verksamheten, utvecklingsprojekt, utvecklingsarbete eller liknande. Datum för områdesdagen planeras årligen av Högskolan i Borås och inga studenter inom Institutionen för pedagogiskt arbete schemaläggs för högskoleförlagd undervisning vid planerat datum.

Information angående VFU-områdesdagen HT21 samt VT22

Inbjudan till VFU-områdesdagen HT21

Inbjudan till VFU-områdesdagen VT22

Studentens uppgift vid VFU-områdesdagen

Information om deltagande vid VFU-områdesdagen

Närvarorapportering för VFU-områdesdagen HT21 samt VT22

Närvaroblankett och Policydokument