Ansök om ställning som studentkår

I enlighet med 1 kap. 4a § högskolelagen har studenterna rätt att utöva inflytande över utbildningen vid högskolorna. Vid Högskolan i Borås sker detta inflytande huvudsakligen genom den studentsammanslutning som av högskolan har fått ställning som studentkår. En studentkår vid Högskolan i Borås får inte täcka mer än ett universitet eller en högskola och ska sammanfalla med minst en organisatorisk eller geografiskt avgränsad del av lärosätet. Verksamhetsområde för en studentkår vid Högskolan i Borås ska omfatta all utbildningsverksamhet vid lärosätet. Studentkårens verksamhetsområde vid högskolan ska därmed sammanfalla och överensstämma med högskolans alla utbildningar. I ansökan ska anges hur studentsammanslutningen avser att arbeta med att ta fram studentrepresentanter till högskolans olika beslutande eller rådgivande organ.

I en studentkårs uppdrag kommer det även att ligga att bidra till en god studiesocial miljö inom högskolans verksamhet samt även att ha förmåga att möta de önskemål om studentkontakt som kommer från externa parter.

Studentsammanslutningar vid Högskolan i Borås har nu möjlighet att ansöka om ställning som studentkår vid Högskolan i Borås för perioden 1 juli 2022 till 30 juni 2025. Ansökningsperioden löper från och med den 20 september till och med den 17 oktober 2021.

Ansökan ska upprättas i enlighet med beslutade former för inrättande av studentkår vid Högskolan i Borås (bilaga) samt enligt följande tillägg.

Under stor del av 2020-2021 har undervisningen vid högskolan bedrivits på distans till på grund av covid19-pandemin. Med anledning av detta anser högskolan att det är av stor vikt att stötta studiesociala aktiviteter som gynnar god studiemiljö. Detta innebär att i ansökan ska även lämnas en övergripande planering för vilka sorters studiesociala aktiviteter den sökande studentsammanslutningen avser att genomföra under 1 juli 2022 till 30 juni 2025.

Ansökan ska skickas till registrator@hb.se eller via vanlig post till Högskolan i Borås, 501 90 BORÅS. Ansökan ska vara högskolan tillhanda senast kl. 24.00 den 17 oktober 2021. Ansökningar som inkommit till högskolan efter det angivna datumet kommer inte att beaktas.

Ansökan ska vara skriftlig och underskriven av företrädare för studentsammanslutningen.

Högskolan erbjuder den sammanslutning som erhåller ställning som studentkår vid lärosätet följande:

  • Ersättning för studentrepresentation
  • Ersättning för genomförande av studiesociala aktiviteter inom den ram som avtalats med högskolan
  • Ersättning för genomförande av studentintroduktion efter uppdrag från högskolan
  • Ändamålsenliga kontorslokaler
  • Rådgivning inom studenträtt samt även andra för kåren relevanta frågor i det fall resurser finns inom lärosätet

Läs mer

Former för inrättande av studentkår vid Högskolan i Borås 

Mer information

Vid frågor kontakta jurist Åsa Dryselius.