Nominera till pedagogiskt pris

Sista dag för nominering till Pedagogiskt pris 2022 var 10 februari 2023.

Kriterier

En lärare/ett lärarlag inom ramen för grundutbildning, avancerad utbildning eller forskarutbildning kan nomineras till pedagogiska priset om hen/de gjort framstående pedagogiska insatser genom att:

 • visa undervisningsskicklighet och engagemang samt förmåga att planera, initiera och genomföra undervisning som främjar utveckling och lärande hos studenterna.
 • medvetet och systematiskt forskningsanknyta undervisningen utifrån forskning inom såväl det aktuella ämnet som ämnesdidaktik och högskolepedagogik.
 • initiera och driva utveckling av utbildning och undervisning i dialog och samverkan med kollegor, studenter och/eller andra aktörer inom och utom högskolan.

Det är till dessa kriterier du ska förhålla dig när du nominerar en lärare. Försök att med egna ord beskriva varför du tycker läraren uppfyller kriterierna och förtjänar priset. Viktigast är att nomineringen visar lärarens/lärarlagets pedagogiska styrkor i relation till kriterierna.

Tänk på att din motivering är bedömargruppens underlag för sin bedömning så utveckla dina svar så mycket du kan.

Så här nominerar du

 • Ange den lärare/det lärarlag du vill nominera
 • Beskriv övergripande varför du vill nominera just denna lärare/detta lärarlag
  Mer specifikt:
  - Ge exempel på hur den/de nominerade visar undervisningsskicklighet och engagemang
  - Berätta hur den/de nominerade genom sin undervisning skapar möjligheter för att utvecklas och lära
  - Beskriv hur forskning och vetenskaplig kunskap tar sig uttryck i den/de nominerades undervisning
  - Ge exempel på hur du/studentgruppen och andra berörda involverats i den/de nominerades utveckling av undervisningen

Bedömargruppen utgörs av prorektor, föreståndare för Enheten för högskolepedagogisk utveckling och forskning, HUF, samt två representanter för Studentkåren i Borås. Studentrepresentanterna har utslagsröst.