Hållbar utveckling och Högskolan i Borås

Diskussionunderlag inför dialogmöte 16 respektive 23 juni 2020 kring arbetet med att sätta nya mål för 2021–2030: 
Diskussionsunderlag, Agenda 2030 – mål 2021– 2030 vid HB 16 juni 2020.pdf
Nya Högskolegemensamma Mål för hållbar utveckling 2021–2030.pdf

För Högskolan i Borås innebär en samordning av hållbar utveckling i utbildning att du som student stimuleras till kritiskt tänkande i din utbildning och ges underlag till att verka för och i ett hållbart samhälle. En viktig fråga blir hur innehållet i din utbildning, så väl på program- som på kursnivå bidrar till en hållbar utveckling. Märkningen HU-diplomerad kurs, visar vilka program som innehåller kurser som har diplomerats för sitt arbete med hållbar utveckling.

Student och anställda ska vara medvetna om, och vara delaktiga i högskolans arbete för en hållbar samhällsutveckling. En aktiv medverkan från student och anställda är en förutsättning för att nå framgång i arbetet.

Hållbar utveckling handlar om att klokt hantera ändliga resurser. Kommande generationer ska i jämförelse med nuvarande ges bättre förutsättningar till ett gott liv.