Diplomering av kurser

Märkning av HU-diplomering
Program innehållande kurser som diplomerats för sitt arbete med hållbar utveckling har försetts med en informationstext om vad detta innebär.

Du som student ska kunna möta dagens samhällsutmaningar, dels i dina framtida professioner och dels som samhällsmedborgare. Därför är det viktigt att hållbarhetsfrågor integreras i utbildningen.

Att en kurs blir diplomerad är en kvalitetsmarkering. Det innebär att kursen uppfyller fastställda kvalitetskriterier som säkerställer att hållbar utveckling är tydligt sammankopplat med kursplaner och examinationsmoment. Övergripande ska det framgå av kursens mål och innehåll att kursen arbetar med hållbar utveckling och att målen examineras.

Syftet är att du ska få kunskap om, och förmåga att reflektera och problematisera kring, hållbar utveckling i dina framtida professionsroller. Både som fenomen och inom ditt utbildningsämne.