Bättre Lean för Service och Tjänster

Kursen syftar till att studenterna dels skall kunna identifiera förbättringspotential i tjänsteprocesser dels förstå hur man kan genomföra systematiska förbättringar. Utgående från principerna i Toyota Production System och Lean visas hur kartläggning av ett tjänsteflöde görs och hur olika former av slöserier kan identifieras och kategoriseras utifrån ett kund- eller brukarperspektiv. Fundamentala komponenter för stabila processer som standardiserade arbetssätt, visuell styrning och kontinuerlig mätning studeras. Avvikelser, förbättringsmål och förbättringsidéer utgör bränsle för en förbättringsprocess där prioritering, problemlösningsverktyg och rotorsaksanalyser tillsammans med en metodik för förbättringsarbetet skapar systematik och struktur. Kursen tar också upp förhållningssätt som skapar bra förutsättningar för förbättringsarbete på en arbetsplats liksom ledarskapets avgörande betydelse för att både starta upp och vidmakthålla ett systematiskt förbättringsarbete.

Genom tre inlämningsuppgifter ges studenterna möjlighet att använda kunskaperna för att kartlägga tjänsteprocesser i en verklig miljö, identifiera problem, göra rotorsaksanalyser och föreslå lösningar.

Kontakt

Kursen ges vid Akademin för textil, teknik och ekonomi.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a1@hb.se.
Telefon: 033-435 4011 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Kontakta studievägledningen.
För frågor om antagning, kontakta antagningen.
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen.