Psykologi - Fortsättningskurs, distansutbildning

Hus
Ortsoberoende
kalender
30 högskolepoäng
Tid
Deltid 50%, Eftermiddag
Moln
Höst 2023
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2023-04-17
Anmälningsinformation

Den första delkursen breddar och fördjupar kunskaperna om hjärnans och nervsystemets struktur, hur nervceller kommunicerar, psykofarmakologi, biologiska rytmer och sömn. Olika perspektiv på psykisk ohälsa såsom depressionstillstånd, antisocialt beteende och psykos beskrivs. Funktions-begränsningar som exempelvis autismspektrum och olika typer av syndrom behandlas.

I delkurs 2 breddas kunskaperna om personlighetsteorier för att beskriva samband mellan personlighet, hälsa och beroendeutveckling samt interaktionen mellan missbruk och psykisk ohälsa och personlighetsstörningar diskuteras. Vidare breddas kunskapen om hur människors personlighet kan förstås i relation till sociala och kontextuella faktorer.

I delkurs 3 fördjupas centrala teorier inom social kognition liksom strukturer och processer i grupper såsom gruppnormer, roller och kommunikationsnätverk. Exempel på processer är utvecklingsstadier hos grupper, påverkan och auktoritet samt perception och konflikt mellan eller inom grupper. Interkulturella perspektiv är värderingar och beteendenormer behandlas liksom teoretiska kunskaper inom områdena arbetsgrupper/team, ledarskap, konflikthantering, krishantering och personbedömning.

Delkurs 4 fördjupar den grundläggande kunskaperna inom forskningsmetod och statistik. Detta innefattar kritisk läsning och granskning av vetenskapliga publikationer. Forskningsprocessen presenteras från problemformulering, metodval och datainsamling till analys, tolkning och rapportering av resultat. Detta skall utmynna i ett fördjupningsarbete som innehåller en teoretisk del och en empirisk del.

Hus
Ortsoberoende
kalender
30 högskolepoäng
Tid
Deltid 50%, Eftermiddag
Moln
Höst 2023
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2023-04-17
Anmälningsinformation
Kontakt

Kursen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.