Svenska som andraspråk, 46-60 hp

Hus
Ortsoberoende
kalender
15 högskolepoäng
Tid
Deltid 50%, Blandade tider
Moln
Vår 2022
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2021-10-15
Anmälan är stängd
Anmälningsinformation

Delkurs 1: Andraspråksinlärning, 2,5 hp
Kursen fokuserar på hur ett andraspråk lärs in, vilket belyses genom forskning om andraspråkets utveckling och variation samt om de yttre och inre faktorer som påverkar andraspråksinlärning. Kognitiva processer, inlärningsstrategier och inlärningsgångar studeras samtidigt som inflödets, interaktionens och undervisningens inverkan diskuteras. Autentiskt inlärarmaterial analyseras med hjälp av olika teorier som exempelvis interimspråks- och processbarhetsteorin.

Delkurs 2: Svenskans struktur i ett andraspråksperspektiv, 7,5 hp
Kursen ger fördjupade kunskaper om svenska språkets grammatik och ordförråd (fonologi, morfologi, syntax och lexikon) ur ett språktypologiskt, tvärspråkligt perspektiv. Fokus ligger på sådant som är karaktäristiskt för det svenska språket i förhållande till andra språk. Kursen tar upp det svenska språket ur en andraspråkselevs inlärningsperspektiv och behandlar olika kategorier som orsakar svårigheter för inläraren, bl.a. markerade strukturer som tempus, bestämdhet och ordföljd. I kursen ingår vidare en fördjupning i semantik, ordbildning och fonologi. Studenten får analysera och diskutera inlärares uttal ur ett uttalspedagogiskt perspektiv. De studerande får praktiskt öva och analysera andraspråkselevers talade språk och texter.

Delkurs 3: Språkutvecklande arbetssätt i svenska som andraspråksundervisning, 5 hp
Kursen fokuserar på hur läraren kan tillämpa ett inkluderande och interkulturellt förhållningssätt i syfte att stärka elevens olika identiteter. Vidare synliggörs hur elever i heterogena grupper kan ses som en resurs för varandra, där elevernas erfarenheter tas tillvara. I kursen belyses hur lärare kan främja elevernas språkutveckling vad gäller litteracitet, muntlig interaktion och skriftlig produktion. Granskning av läroböcker och läsning av skönlitteratur genomförs samt hur dessa kan användas språkutvecklande utifrån ett språkligt fokus på innehållet. Praktiskt inriktade uppgifter kring språkutveckling genomförs efter identifiering av andraspråkselevers språkliga nivå och utvecklingsbehov.

Hus
Ortsoberoende
kalender
15 högskolepoäng
Tid
Deltid 50%, Blandade tider
Moln
Vår 2022
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2021-10-15
Anmälan är stängd
Anmälningsinformation
Kontakt

Kursen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Kontakta studievägledningen.
För frågor om antagning, kontakta antagningen.
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen.