Utvecklingsarbete i bibliotek

Hus
Borås, Distans
kalender
7,5 högskolepoäng
Tid
Deltid 25%, Dag
Moln
Höst 2021
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2021-04-15
Inställt
Anmälningsinformation

Kursen vänder sig till yrkesverksamma bibliotekarier som vill utveckla eller fördjupa sina kunskaper inom utredningsarbete och utvecklingsarbete utifrån ett vetenskapligt förhållningsätt. Några bärande idéer som ligger till grund för kursen och dess utformning är att utvecklingsarbetet tar sin utgångspunkt i verksamhetens förutsättningar och praktik, att den egna arbetsplatsen utgör potential för utveckling och professionellt lärande, samt att utvecklingsarbetet grundas i aktivt samarbete med ledning samt andra i verksamheten involverade parter. Kursen betonar samspel mellan teori och praktik där såväl kunskaper vunna ur den egna praktiken som teoretiska kunskaper integreras och berikar processen. Kursen lägger vikt vid kontinuerligt erfarenhetsutbyte och tar upp hur vetenskapliga metoder, teorier samt tidigare forskning kan användas som stöd i genomförandet av ett utvecklingsarbete.

Kursen tar upp följande teman:
•Lärande organisationer, kontinuerlig och systematisk verksamhetsutveckling
•Forskande, reflekterande praktiker
•Utredningsarbete och utvecklingsarbete
•Verksamhetsutvecklande metoder
•Teori och metod som stöd vid utvecklingsarbete

Deltagarna arbetar under kursen i nära samspel med sin biblioteksorganisation med att planera, genomföra och utvärdera ett utvecklingsarbete. Deltagarna får stöd i att inta ett vetenskapligt förhållningssätt genom föreläsningar och handledning i teori, metod och forskningsetik. Arbetet redovisas skriftligt och muntligt.

Observera

Kursen vänder sig till yrkesverksamma bibliotekarier. Kursen innehåller två obligatoriska träffar och en frivillig träff på campus i Borås.

Hus
Borås, Distans
kalender
7,5 högskolepoäng
Tid
Deltid 25%, Dag
Moln
Höst 2021
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2021-04-15
Inställt
Anmälningsinformation
Kontakt

Kursen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För kursspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.

Kontakta studievägledningen.
För frågor om antagning, kontakta antagningen.
För övriga frågor, kontakta studentexpeditionen.