Fördjupade kunskaper om
strategiskt kommunikationsarbete

Magisterprogram i strategisk information och kommunikation

Hus
Ortsoberoende
kalender
60 högskolepoäng
Tid
Heltid 100%, Dag
Moln
Vår 2023
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2022-10-17
Anmälningsinformation

I många organisationer har traditionella gränser mellan olika roller eller mellan fysiska och virtuella arbetsplatser suddats ut. Formella och informella strukturer blandas ofta ihop, och gränserna mellan de diskussioner som förs inom en organisation och de som förs inför öppen ridå är ofta oklara. Många vill komma till tals och har också möjlighet att göra det genom exempelvis sociala medier. Allt detta tillsammans bidrar till en komplex verklighet, där kommunikationsprocessen är någonting mycket mer än att gå med ett budskap från mottagare till målgrupp.

I Magisterprogram i strategisk information och kommunikation utgår vi först och främst ifrån användaren av information och ifrån hur kunskap organiseras och delas. Frågor vi ställer oss kan till exempel vara: Vad behöver människor för information för att kunna utföra sina arbetsuppgifter? Hur kan informationsbehov identifieras i en organisation? Hur kan kunskap delas mellan medarbetare?

Programmet genomsyras av en kombination av teori och praktiska övningar genom att de flesta examinationer i programmets kurser sker i relation till en kontaktorganisation, som du själv tar kontakt med innan utbildningen påbörjas.

Utbildningen riktar sig till dig som behöver utveckla kunskap för att hantera information på ett för organisationen ändamålsenligt sätt. Den syftar till att ge dig grundläggande analytiska verktyg för att kunna hantera såväl taktiska som strategiska utmaningar som rör information, kommunikation och kunskap i organisationer.

Arbetsmarknad

Inom alla olika typer av organisationer finns ett behov av att hantera informations- och kommunikationsfrågor ur olika perspektiv. Genom den komplexitet som digitaliseringen, ökande informationsmängder och den allt ökande användningen av sociala medier skapar i organisationers informationshantering och kommunikation, kan behovet av kompetens på området förväntas öka.

Tidigare studenter på utbildningen har gått många olika vägar inom yrkeslivet – flertalet har anställts av den kontaktorganisation de arbetat med under utbildningen, medan andra stannat kvar på tidigare arbeten men med nya ansvarsområden, eller startat egna verksamheter.

Hus
Ortsoberoende
kalender
60 högskolepoäng
Tid
Heltid 100%, Dag
Moln
Vår 2023
Utropstecken
Sista anmälningsdag
2022-10-17
Anmälningsinformation
Kontakt

Utbildningen ges vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT.
För utbildningsspecifika frågor, kontakta akademin via:
E-post: a3@hb.se.
Telefon: 033-435 4013 - telefontid varje vardag kl 10:00-12:00.