Unik möjlighet som ger helhetsperspektiv

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot vård av äldre

Utbildningen ger kunskaper kring det akuta omhändertagandet av äldre, komplexa bedömningar till vårdande av personer med demenssjukdom och vård vid livets slutskede. I utbildningen ingår också både ledarskap och förbättringsarbete med fokus på det patientnära arbetet.

Utbildningen handlar om åldrandets olika dimensioner mellan det biologiska till det existentiella med fokus på ökande sårbarhet.

Undervisningen varieras med individuellt arbete, arbete i projektgrupper, seminarier, föreläsningar, simulering i kliniskt träningscentrum, verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och handledning. Utbildningen sker via flexibelt lärande som innebär cirka fyra campusträffar per kurs, varav vissa kan genomföras på distans.

Målet med utbildningen är att du ska fördjupa din förmåga i att självständigt och i samarbete med andra planera, leda, genomföra och utvärdera vården. Den här utbildningen bidrar till förståelse och kunskap om åldrandets olika dimensioner. Att möta den äldre människan i behov av vård är en mycket avancerad arbetsuppgift och kräver specifika kunskaper av dig.

VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING
I huvudsak finns VFU-platser i närområdet kring Borås, i Södra Älvsborg och i Västra Götalandsregionen. Då det är möjligt kan verksamhetsförlagd utbildning genomföras på annan ort.

Arbetsmarknad

Som specialistutbildad sjuksköterska har du ett brett arbetsområde för vård och omsorg för äldre människor. Du kommer att arbeta med äldre människor inom hälso- och sjukvård, med hälsofrämjande åtgärder i den öppna vården, med avancerad hemsjukvård och vård i livets slutskede. Du kan exempelvis arbeta i kommunens äldreomsorg, som kan bestå av privata arbetsgivare. Du ingår oftast i team med anhöriga och flera yrkesgrupper för att ansvara för omvårdnad för äldre människor. Som specialistutbildad sjuksköterska leder du omvårdnadsarbetet nära den äldre människan. Utbildningen ger även förutsättningar för att arbeta som verksamhetschef och inom hälsoförebyggande verksamheter. Du kan också arbeta internationellt.