Huvudmeny

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT 

Vid Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT bedrivs utbildning och forskning inom biblioteks- och informationsvetenskap, informatik och pedagogik. Här finns också Centrum för kulturpolitisk forskning (KPC) och Regionalt utvecklingsCentrum (RuC).

Pilar som pekar ut riktning

2017-01-25

Ny verksamhetsplan med skärpta mål

Under hösten har A3:s ledningsråd arbetat med en verksamhetsplan (VP) för perioden 2017–2019.

VP:n bygger på de mål och visioner som akademin har, dels som akademi men också som en del av högskolan i stort. Målen bryts ner i olika aktiviteter, som sedan blir än mer konkreta och tydliga i sektionernas handlingsplaner. – Hur vi arbetar med ett mål och en aktivitet kan ju vara olika beroende på vilken sektion vi arbetar på, då verksamheterna kan se lite olika ut. Därför ser vi den tydligaste konkretiseringen först i sektionernas handlingsplaner, berättar Cecilia Sönströd, vik....