Arbetsmiljö och lokal samverkan - Högskolan i Borås
Huvudmeny
Papper och penna

Arbetsmiljö och lokal samverkan

Lokal arbetsmiljökommittén

Deltagare

Mikael Löfström (ordförande) - Arbetsgivare rep.
Olle Holmudd (vice ordförande) - skyddsombud
Sara Svensson (sekreterare) - Arbetsgivare rep.
Tore Johansson - Arbetsgivare rep.
Agnes Andersson Wänström (SACO)
Martin Behre - (SACO)
Magnus Sirhed (OFR)

Vakant - Studentrepresentant

Arbetsmiljöarbetets organisation regleras i Lokalt arbetsmiljöavtal vid Högskolan i Borås (dnr 844-14)

Den lokala arbetsmiljökommitténs uppgift är att:

•     Verka för att högskolans fastställda arbetsmiljömål uppnås.
•    Delta i planeringen av arbetsmiljöarbetet inom akademin samt följa hur arbetet genomförs.
•    Arbeta för att alla medarbetare och studenter inom akademin engageras och bidrar till att skapa en god arbetsmiljö.
•     Identifiera behov av arbetsmiljöutbildning inom akademin.
•     Arbeta utifrån Arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiska arbetsmiljöarbete och inom ramen för det ta fram årlig handlingsplan för arbetsmiljön och kontinuerligt följa upp den.
•    Noga följa utvecklingen gällande risker i arbetsmiljön och frågor som rör skyddet mot ohälsa och olycksfall.
•    Behandla frågor som påkallats av skyddsombud eller studerandeskyddsombud vid akademin.
•    Yttra sig över ansökan om bygglov som avser arbetslokaler eller personalrum.
•    Följa arbetsskadeutvecklingen inom akademin.
•    Återrapportera arbetsmiljöarbetet årligen till den centrala arbetsmiljökommittén.
•    Sammanträda minst sex gånger per år.

Minnesanteckningar

19/1 2016 (pdf) 
25/11 2015 (pdf)
30/9 2015 (pdf) 
25/8 2015 (pdf)

11/6 2015 (pdf)

Skyddsrond

Lokal Samverkansgrupp

I denna grupp träffar arbetsgivaren och lokala fackliga representanter på akademinivå för att informera och diskutera sakfrågor kopplat till personal och verksamhet. 

Deltagare

Mikael Löfström - Arbetsgivare rep.
Tore Johansson - Arbetsgivare rep.
Sara Svensson - Arbetsgivare rep.
 
Olle Holmudd - skyddsombud
Vakant - skyddsombud
Agnes Andersson Wänström - (SACO)
Martin Behre - (SACO)