Huvudmeny

Samordnaruppdrag

Det finns sex uppdrag vid A2. 

Akademisamordnare för forskning
Anneli Sundler
Samordnar samtliga sektioners forskningsverksamhet vid akademin. Utifrån ett högskoleövergripande perspektiv ska akademisamordnare för forskning identifiera möjligheter för synergieffekter inom de forskningsaktiviteter som är relevanta såväl inom den egna akademin som mellan högskolans övriga akademier. 

Akademisamordnare för hållbar utveckling och lika villkor
Margareta Fredman
Akademisamordnare för hållbar utveckling och lika villkor håller sig informerad och uppdaterad om det arbete som bedrivs inom akademin inom dessa områden samt samordnar omvärldsbevakning i ett nationellt och internationellt perspektiv inom hållbar utveckling och lika villkor. 

Akademisamordnare för kvalitet
Agneta Kullén Engström
Akademisamordnare för kvalitet deltar i diskussioner om mål och strategier för kvalitetsarbete, rapporterar till akademichef och är dennes rådgivare gällande strategiska beslut inom området. Vid behov föreslår samordnaren förändringar/förbättringar avseende kvalitetsarbete inom akademin och bistår akademichef i framtagandet av underlag till verksamhets-/handlingsplan och verksamhetsberättelse inom området. 

Akademisamordnare för samverkan, innovation och nyttiggörande
Leif Sandsjö
Akademisamordnare för samverkan, innovation och nyttiggörande håller sig informerad och uppdaterad om den samverkan, innovation och nyttiggörande som bedrivs inom akademin och samordnar omvärldsbevakning avseende detta i ett nationellt och internationellt perspektiv. 

Akademisamordnare för utbildning
Ingela Rydström
Akademisamordnare för utbildning håller sig informerad och uppdaterad om de utbildningar som bedrivs inom akademin samt samordnar samtliga sektioners utbildningsverksamheter. Utifrån ett högskoleövergripande perspektiv ska samordnare för utbildning ingå i rektors utbildningsråd vars uppgift är att vara rådgivande inför rektors ställningstaganden rörande utbildning på grund-och avancerad nivå.

Akademisamordnare för internationalisering
Karin Högberg
Akademisamordnare för internationalisering håller sig informerad och uppdaterad om det internationaliseringsarbete som bedrivs inom akademin och samordnar omvärldsbevakning avseende akademins internationaliseringsarbete i ett nationellt och internationellt perspektiv. Akademisamordnare för internationalisering är sammankallande i akademins internationella enhet.