Fältstudier MFS - Högskolan i Borås
Huvudmeny
jordbrukare på risfält.

Fältstudier MFS

Minor Field Studies är ett SIDA-finansierat stipendieprogram á 27 000 kr med syfte att öka svenska studenters intresse för globala utvecklingsfrågor och att verka i globala sammanhang. Fältstudien genomförs under minst åtta veckor i ett utvecklingsland och resulterar i ett examensarbete eller en uppsats.

MFS-fältstudier hösten 2018

Ansökan för MFS hösten 2018 är öppnad. Sista dag för ansökan är tisdag 1 maj klockan 18.00.

Förberedande aktiviteter

Är du intresserad av MFS uppmanas du till att delta vid följande förberedande aktiviteter under våren.
- Informationspass MFS. - PDF av Power Point-presentationen
- Work shop - "Hur MFS och Agenda 2030 innebär att förbättrar världen"
- Work shop - "Hur optimerar jag min ansökan?"

För fältstudien gäller

 • Uppsatsen ska studera frågor relaterade till den globala utvecklingsprocessen och belysa aspekter inom uppsatsämnet som är av betydelse för utvecklingslandets ekonomiska, sociala, politiska, kulturella eller kunskapsmässiga utveckling.
 • Uppsatsens frågeställning ska ha relevans för de globala målen för hållbar utveckling och Agenda 2030.
 • Fältstudien ska vara minst åtta sammanhängande veckor.
 • Studien ska genomföras i ett utvecklingsland. Möjliga samarbetsländer för MFS (PDF).
 • Studenten ska vara svensk medborgare eller ha permanent uppehållstillstånd. Vid permanent uppehållstillstånd eller dubbelt medborgarskap får studien inte göras i det andra hemlandet. Studenter från Norden ska vara fast boende och folkbokförda i Sverige sedan minst ett år.
 • Studenten läser på grund-/avancerad nivå och fältstudien ska vara direkt kopplad till examensarbete eller uppsatskurs och examineras vid högskolan.
 • Studenten får inte ha påbörjat forskarutbildning.
 • Studenten får inte tidigare ha beviljats ett MFS-stipendium och får inte vara beviljad ett SIDA- eller UHR-stipendium (ex Erasmus) för samma fältstudie.
 • Studenten ska ha goda kunskaper i engelska och svenska.
 • Uppsatsen ska skrivas på engelska eller vistelselandets språk om detta godkänns av utbildningsansvarig.
 • Både akademisk kvalitet, genomförbarhet praktiskt och metodmässig, samt personlig lämplighet bedöms vid urvalet.
 • Stipendium kan inte beviljas för studier i områden dit UD avråder ifrån resor. Det gäller även om rekommendationerna är att endast nödvändiga resor bör förekomma.
 • Studenten ska ha en handledare vid högskolan samt en kontaktperson i fält.

Beviljade stipendiater

 • Tilldelas ett stipendium på 27000 kr när ansökan beviljats och stipendieavtal skrivits.
 • Återbetalar hela eller delar av stipendiet om studien avbryts.
 • Deltar i en obligatorisk förberedelsekurs vid Sidas kursgård i Härnösand. Kursen ska genomföras senast 5-8 veckor före avresa.
 • Ansvarar för att boka resa, ordna med visum och vaccinationer.
 • Ansvarar för att hålla sig informerade om UD:s reserekommendationer.
 • Är försäkrade av kammarkollegiet med Student UT-försäkring.
 • Kontaktar ambassaden/konsulatet efter ankomst och meddelar dem kontaktuppgifter.
 • Ansvarar för att återkoppla studiens resultat till vistelselandet och organisationer/kontaktpersoner.
 • Engagerar sig i att sprida erfarenheter och resultat vid högskolan.
 • Skriver reseberättelse, fyller i en rapporteringsenkät samt deltar i ett debreifingsamtal efter hemkomst.

Ansökan
Sista ansökningsdag för MFS-fältstudier som ska genomföras hösten 2018 är tisdag 1 maj klockan 18.00.

För mer information om ansökningsprocessen: Ansökningsdokument och information om ansökningsprocessen.

För frågor, vänligen kontakta exchange@hb.se.