Huvudmeny
jordbrukare på risfält.

Fältstudier MFS

Minor Field Studies är ett SIDA-finansierat stipendieprogram med syfte att öka svenska studenters intresse för globala utvecklingsfrågor och att verka i globala sammanhang. Fältstudien genomförs under minst åtta veckor i ett utvecklingsland och resulterar i ett examensarbete eller en uppsats.

MFS-fältstudier hösten 2018

Ansökan kommer öppnas senare under terminen. Mer information kommer.

För fältstudien gäller

 • Uppsatsen ska studera frågor relaterade till den globala utvecklingsprocessen och belysa aspekter inom uppsatsämnet som är av betydelse för utvecklingslandets ekonomiska, sociala, politiska, kulturella eller kunskapsmässiga utveckling.
 • Uppsatsens frågeställning ska ha en generell samhällsmässig tillämpning, även då enskilda organisationer eller specifika företeelser studeras. Arbetet får inte studera isolerade företeelser utan relevans för utvecklingsländerna utan måste inbegripa interaktion med landet.
 • Fältstudien ska vara minst åtta sammanhängande veckor.
 • Studien ska genomföras i ett utvecklingsland.
 • Studenten ska vara svensk medborgare eller ha permanent uppehållstillstånd. Vid permanent uppehållstillstånd eller dubbelt medborgarskap får studien inte göras i det andra hemlandet. Studenter från Norden ska vara fast boende och folkbokförda i Sverige sedan minst ett år.
 • Studenten läser på grund-/avancerad nivå och fältstudien ska vara direkt kopplad till examensarbete eller uppsatskurs och examineras vid högskolan.
 • Studenten ska ha tagit minst 150 högskolepoäng vid utresa. 120 hp gäller om examenskursen ligger under termin 5. 
 • Studenten får inte ha påbörjat forskarutbildning.
 • Studenten får inte tidigare ha beviljats ett MFS-stipendium och får inte vara beviljad ett SIDA- eller UHR-stipendium (ex Erasmus) för samma fältstudie.
 • Studenten ska ha goda kunskaper i engelska och svenska.
 • Uppsatsen ska skrivas på engelska eller vistelselandets språk om detta godkänns av utbildningsansvarig.
 • Både akademisk kvalitet, genomförbarhet praktiskt och metodmässig, samt personlig lämplighet bedöms vid urvalet.
 • Stipendium kan inte beviljas för studier i områden dit UD avråder ifrån resor. Det gäller även om rekommendationerna är att endast nödvändiga resor bör förekomma.
 • Studenten ska ha en handledare vid högskolan samt en kontaktperson i fält.

Beviljade stipendiater

 • Tilldelas ett stipendium på 27000 kr när ansökan beviljats och stipendieavtal skrivits.
 • Återbetalar hela eller delar av stipendiet om studien avbryts.
 • Deltar i en obligatorisk förberedelsekurs vid Sidas kursgård i Härnösand. Kursen ska genomföras senast 5-8 veckor före avresa.
 • Ansvarar för att boka resa, ordna med visum och vaccinationer.
 • Ansvarar för att hålla sig informerade om UD:s reserekommendationer.
 • Är försäkrade av kammarkollegiet med Student UT-försäkring.
 • Kontaktar ambassaden/konsulatet efter ankomst och meddelar dem kontaktuppgifter.
 • Ansvarar för att återkoppla studiens resultat till vistelselandet och organisationer/kontaktpersoner.
 • Engagerar sig i att sprida erfarenheter och resultat vid högskolan.
 • Skriver reseberättelse, fyller i en rapporteringsenkät samt deltar i ett debreifingsamtal efter hemkomst.

Ansökan
Sista ansökningsdag för MFS-fältstudier som ska genomföras hösten 2018 är ännu ej satt. Mer information kommer framledes.

För mer information om ansökningsprocessen: Ansökningsdokument och information om ansökningsprocessen.

För frågor, vänligen kontakta exchange@hb.se.