Huvudmeny

Guide till Harvardsystemet

Detta är en förkortad version av Harvardguiden 9.2. Det är bibliotekarier på biblioteket som har reviderat den guide som Eli Bytoft Nyaas, tidigare bibliotekarie vid Högskolan, utvecklat från början.

Den fullständiga  guiden är tillgänglig i pdf-format via BADA. 

Harvardsystemet hör till (författare-år)-stilarna och består av två delar, en hänvisning i texten (texthänvisningen) och en bibliografisk beskrivning i källförteckningen (referensen). Det är viktigt att texthänvisningen överensstämmer med huvuduppslaget i referensen. Alla exempel i guiden visar hur det ska se ut I din text och hur Referensen till källförteckningen ska skrivas.

Texthänvisningen

Texthänvisningen består av en parentes som vanligtvis innehåller författarens efternamn och källans utgivningsår. Texthänvisningen placeras i den löpande texten. Varje gång du använder information eller uppgifter från en annan källa skall du skriva en texthänvisning. Det viktiga är att det som står i din texthänvisning tydligt pekar på den aktuella referensen i din källförteckning. Det får inte finnas minsta tvivel om vilken referens du hänvisar till. Hur texthänvisningen placeras i texten varierar. Vanligt är att den placeras efter det stycke i vilket man refererar till källan i fråga men följ praxis inom ditt ämnesområde.

I din text: 
...en modell som kallas constructive alignment (Biggs 1999).

Ange sida i texthänvisningen:
När man hänvisar till långa texter anser några att det är en service till läsaren att ange var, det vill säga vilken sida, i boken information som man har använt finns, medan andra enbart vill ha med sidangivelser vid citat. Även här ska du följa praxis inom ditt ämnesområde. I exemplen i denna guide finns sidanvisningar angivna ibland. 

Källförteckningen/referens

Här finns alla uppgifter som behövs för att kunna identifiera ett dokument och hitta det. En referens är en så kallad bibliografisk beskrivning av en publikation. Det som avgör hur en referens ska skrivas är i huvudsak tre saker:

  • Hur många författare det är, om de kan förväxlas, om de är redaktörer eller om det är en institution eller organisation som står som författare. 
  • Vilken typ av publikation det är.
  • I vissa fall även var publikationen finns.

Varje typ av publikation eller dokument beskrivs på ett unikt sätt. I Harvardsystemet ska du på ett tydligt sätt markera huvudpublikationens titel, använd kursiv text för detta. För tidskriftsartiklar är tidskriften huvudpublikation och för bokkapitel är det boken. 

Exempel på referensen till källförteckningen:
McGuinness, C. (2007). Exploring strategies for integrated information literacy. Communications in Information Literacy, 1(1), ss. 26-38.

Läs mer på vår sida om Källförteckning.

Creative Commons-licens
Harvardguiden by Biblioteket, Högskolan i Borås is licensed under a Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell-DelaLika 3.0 Unported License.