Snabbnavigation:

Magisterutbildning i byggteknik hållbart samhällsbyggande

Välkommen att söka till magisterutbildningen som sammanför kunskap i bygg- energi- och samhällsplanering med fokus på hållbarhetsaspekter.

Detta är en påbyggnadsutbildning om 60 högskolepoäng för dig som har förkunskaper i byggteknik, energiteknik och samhällsplanering och som med de grundkunskaperna vill fördjupa dig i hållbarhetsaspekter i byggande. Utbildningen erbjuder kunskaper som företag och samhället efterfrågar.

  • koppling till aktuella bygg- och stadsutvecklingsprojekt i Sjuhäradsbygden med anknytning till alla hållbarhetsaspekter: miljö-, ekonomi och sociala aspekter.
  • kunskaper i byggnaders och stadsdelars certifieringssystem, i livscykelanalys av byggnader och i vikten av systemtänkande och tvärvetenskaplighet för att hitta hållbara lösningar.
  • kunskaper om hantering av hållbarhetsfrågor i komplexa frågeställningar samhällsbyggare, boende och organisationer emellan.

Under utbildningen övar du dig i att formulera hållbarhetsproblematiken i ett projekt, du lär dig vikten av systemgränsdragning, tillämpar nya rön när det gäller energieffektivt byggande och optimerar för minsta miljöpåverkan och beaktande av sociala aspekter. Syftet är att inse vikten med en gränsöverskridande samverkan mellan professionens olika aktörer.

Under utbildningen arbetar vi  med hållbarhetsfrågor och deras komplexitet genom verklighetsanknutna projekt. Detta ger en helhetsbild genom att vi först definierar hållbarhetsproblematiken i ett projekt och sedan undersöker olika lösningar ur en tvärvetenskaplig synvinkel. Speciell vikt läggs vid sociala-, ekonomiska och miljöaspekter och deras inverkan på varandra.
Som en röd tråd genom utbildningen används ett systemtänkande som möjliggörs av utbildningens tvärvetenskapliga karaktär. Under utbildningen får du pröva dina kunskaper i olika sammanhang då både problemformulering och lösningar kommer att variera utifrån olika systemavgränsningar.

Kurser

  • Hållbart samhällsbyggande − Miljö, ekonomi, sociala aspekter, Robusta försörjningssystem
  • Byggnaden som system
  • Resurseffektivt byggande − LCA, LCC
  • Industriellt byggande − Logistik, Lean och BIM
  • Klassningssystem för byggnader och hållbara städer
  • Examensarbete − Hållbarhetsaspekter i praktiken

Arbetsmarknad

Programmet förbereder dig för flertalet karriärvägar. Såväl bygg- och konsultföretag som kommuner samt förvaltare har idag ett stort behov av ingenjörer som är väl bevandrade i hållbarhetsfrågor. Du kommer att kunna röra dig mellan byggbranschens privata, statliga och kommunala arbetsplatser eller i energisektorn eller bli samhällsplanerare.

I magisterrollen kommer du vara speciellt kompetent att arbeta med frågor som rör hållbarhetsaspekter i byggandet, t.ex. hållbarhetscertifiering av byggnader. Du förbereder dig också för att arbeta med energieffektiviseringsfrågor vid ombyggnad eller renoveringsprojekt eller med hållbarhetsfrågor i samhällsplaneringsprojekt eller byggavfalls- och resursåtervinningsfrågor.

Som magister i hållbart samhällsbyggande kan du jobba som:
- ingenjör i entreprenadbranschen med ansvar för hållbarhetscertifiering av byggnader och stadsdelar
- ingenjör i entreprenadbranschen med ansvar för hållbar arbetsplatslogistik med fördjupning i LEAN
- konstruktör med fördjupad kunskap i energieffektivisering och kommunikation med professionens aktörer
- konstruktör med fördjupad kunskap i BIM och dess inverkan på en effektiv och hållbar projektledning
- fastighetsförvaltare med fördjupad kunskap i hållbar renovering och ombyggnad
- medverkar i hållbar stadsplanering när det gäller minskad klimatpåverkan inom kommunen
- medverkar i energiplanering av en stadsdel inom kommunen eller på energibolag

Arbetsmarknaden för ingenjörer som utbildar sig i hållbarhetsfrågor väntas vara mer än gynnsam under många decennier framöver med tanke på samhällets krav  på hållbar utveckling.

Illustrationer: Borås stad/Samhällsbyggnad
Foto: Solveig Klug