Hållbar utveckling

Högskolans vision och övergripande mål framhåller vikten av att tillsammans ta ansvar för framtiden och bidra till en hållbar utveckling präglad av jämställdhet och globala perspektiv.

Hållbarhetsarbetet grundas i policyn för hållbar utveckling som understryker högskolans uppgift att genom akademisk utbildning utrusta studenterna med förmågor och kunskap som förbereder dem att i sina professioner medverka till ett hållbart samhälle. Vidare prioriteras forskning kring hållbar utveckling präglad av flervetenskapliga ansatser, nytänkande och samverkan med samhället lokalt och globalt. Inom ramen för den vetenskapliga och konstnärliga friheten finns ett ansvarstagande att genom kunskapsutveckling och problematisering bidra till en hållbar framtid. Som en organisation med ett ledningssystem certifierat enligt ISO 14001 driver högskolan ett systematiskt arbete för att minska den direkta miljöbelastningen från verksamheten och bidra till socialt ansvarstagande.

Genom miljöledningssystemet ges systematik i arbetet med hållbar utveckling. Miljöledningssystemet tydliggör organisationen och ansvar för arbetet, listar intressenter som har krav och förväntningar på lärosätet, specificerar vilka frågor som är högskolans viktiga hållbarhetsaspekter och därmed extra viktiga att arbeta med och hur uppföljning och rapportering av arbetet ska ske.

Läs mer om högskolans interna arbete för hållbar utveckling