Textil och mode

Om vår forskning

Forskningsfältet Textil och mode tillhör de områden där Högskolan i Borås genom Textilhögskolan, har ett nationellt ansvar för såväl fördjupning av det konstnärliga perspektivet, som samverkan mellan konst och vetenskap.

Området Textil och mode fokuserar på ämnena design, textilteknik och textilt management och undersöker definitioner, metoder och modeller av betydelse för utveckling och tillämpning av textil och mode i forskning, industri och i samhället i stort.

Inom området studeras sambanden mellan material- och designvariabler för funktion och uttryck vid utveckling och framställning av textil och mode, samt sambandet mellan ekonomi- och designvariabler (resurser) för funktion och uttryck vid produktion, hållbarhet, distribution och handel av textil och mode.

Utveckling av det textila området sker i huvudsak genom forskningsprogrammen ArcInTexETN, Body and Space, Re:textile, Smart Textiles och SMDTex samt forskningsprojekten finansierade av H2020, Eurostars, Vinnova, KK-Stiftelsen, Stiftelsen för strategisk forskning, Sparbank Stiftelsen, Borås Stad och Stiftelsen Svensk Textilforskning.

ArcInTexETN

Syftet med ArcInTexETN är att undersöka design för mer hållbara former för att leva och bo genom tvärvetenskaplig forskning och utbildning inom ämnena textildesign och vetenskap, mode, produktion och arkitektur. Begreppet textilt tänkande är centralt i forskningen men också för det tvärvetenskapliga lärandet. Projektet erbjuder en nomadisk struktur för doktorandutbildning och kopplar ihop industriella partners med akademin för att hitta nutida och framtida designutmaningar och utveckla morgondagens nya konstnärliga ledarskap. Läs mer om ArcInTexETN

Body and Space

Syftet med Body and Space är att undersöker och utveckla nya typer av kläder och modeller för design, uttrycksmässigt och funktionellt. Genom experimentell konstnärlig design forskning undersöks grundläggande ontologiska, logiska och epistemologiska frågor för att fördjupa kunskaperna om kläder i relation till kropp och rum för nya perspektiv på modedesign och nya sätt att tänka bärande. Läs mer om Body and Space (extern länk).

Re:textile

Syftet med Re:textile är att skapa en struktur för cirkulära flöden inom textil för en mer hållbar livsstil genom designutveckling och utveckling av nya affärsmodeller. Projektet långsiktiga mål är att redan från början i designfasen tänka cirkulära flöden och utveckla produkter och affärsmodeller för en längre livslängd. Läs mer om Re:textile (extern länk) 

Smart Textiles

Syftet med Smart Textiles är att utveckla programmet till en pådrivande och samlande kraft för utveckling av textilier med högt kunskapsinnehåll för intelligenta och funktionella textilier, genom strukturerad växelverkan mellan företagsdrivna utvecklingsprojekt och experimentell forskning på institut, högskola och universitet. Smart Textiles är att tvärvetenskaplig forsknings- och utvecklingsprogram, som omfattar textilteknologi, textildesign och textilt management.

SMDTex

Syftet med SMDTex (Sustainable Management and Design in Textiles) är att utveckla ett tvärvetenskapligt forsknings- och utbildningsprogram, inom textilteknologi, textildesign, textilkemi och andra områden, såsom produktion, supply chain management, kvalitetsledning, varumärke och modehantering, informationssystem, data mining, virtuell verklighet och konsumentstudier. Kunskapen om hållbara och innovativa designprocesser och material, kommer också att vara teman inom SMDTex. Läs mer om SMDTex (extern länk). 

Senaste publikationerna i DiVA

Forskargrupper

Centrumbildningar

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Forskare/Medarbetare