Textil och mode

Om vår forskning

Forskningsfältet Textil och mode tillhör de områden där Högskolan i Borås genom Textilhögskolan, har ett nationellt ansvar för såväl fördjupning av det konstnärliga perspektivet, som samverkan mellan konst och vetenskap.

Området Textil och mode fokuserar på ämnena design, textilteknik och textilt management och undersöker definitioner, metoder och modeller av betydelse för utveckling och tillämpning av textil och mode i forskning, industri och i samhället i stort.

Inom området studeras sambanden mellan material- och designvariabler för funktion och uttryck vid utveckling och framställning av textil och mode, samt sambandet mellan ekonomi- och designvariabler (resurser) för funktion och uttryck vid produktion, hållbarhet, distribution och handel av textil och mode.

Utveckling av det textila området sker i huvudsak genom forskningsprogrammen ArcInTexETN, Body and Space, Re:textile, Smart Textiles och SMDTex samt forskningsprojekten finansierade av H2020, Eurostars, Vinnova, KK-Stiftelsen, Stiftelsen för strategisk forskning, Sparbank Stiftelsen, Borås Stad och Stiftelsen Svensk Textilforskning.

Smart Textiles

Syftet med Smart Textiles är att utveckla programmet till en pådrivande och samlande kraft för utveckling av textilier med högt kunskapsinnehåll för intelligenta och funktionella textilier, genom strukturerad växelverkan mellan företagsdrivna utvecklingsprojekt och experimentell forskning på institut, högskola och universitet. Smart Textiles är att tvärvetenskaplig forsknings- och utvecklingsprogram, som omfattar textilteknologi, textildesign och textilt management.

Senaste publikationerna i DiVA (referentgranskade)

Forskargrupper

Centrumbildningar

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Forskare/Medarbetare