Resursåtervinning

Vår planet står inför stora klimathot. Flera av dem beror på att vi inte tar tillvara på jordens resurser.

Resursåtervinning

Om vår forskning

Inom Resursåtervinning finns sex tätt samverkande forskargrupper. Målsättningen är att minska avfall samt utveckla nya material och funktionella polymerer ur restprodukter och avfall.

Högskolan i Borås är det enda lärosäte i Sverige som har en uttalad profilering inom resursåtervinning. 

Avfallsproblemet är en del av de stora utmaningar som EU ska ta sig an och som avses bli centrala i EU:s 8:e ramprogram för forskning efter 2013. Sveriges internationella konkurrenskraft inom området måste också bibehållas och utvecklas. Därför är resursåtervinning ett viktigt och prioriterat forskningsområde inom högskolan. Det omfattar utvecklandet av metoder för att minska avfall samt att återvinna resurser, energi och material ur avfall eller restprodukter. Dessutom ingår utveckling av material för att förbättra deras återvinningsbarhet. 

Nätverk och projekt

Inom resursåtervinning finns ett väl utvecklat nätverk för utbyte och samarbete inom prioriterade forskningsområden – både inom landet och internationellt. Kontakterna sker både i form av samordnade aktiviteter på institutionsnivå och genom direkt samarbete mellan enskilda forskare.

Forskningen har en tydlig koppling och förankring inom näringslivet och offentlig sektor. Forsknings- och utvecklingskonsortiet "Waste Refinery" (extern länk) inom plattformen Resursåtervinning har en särskild tyngd. Detta konsortium har kompetenser från universitet, högskolor, institut, offentlig förvaltning och industri. I detta konsortium är Högskolan i Borås en nyckelaktör tillsammans med Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP och Borås Energi och Miljö AB. Forskningsgrupperingen har som mål att biologiskt och termiskt behandla avfall för att erhålla produkter med högt förädlingsvärde.

Vi deltar även i den nationella forskarskolan om materialvetenskap med huvudsäte vid Chalmers. 

Internationella kontakter finns bl. a. med University of Natal i Durban, Sydafrika, i ett SIDA-finansierat projekt om fasjämvikter och med Rijksuniversiteit Leiden i Nederländerna angående simuleringsmetoder.

Inbäddad film om forskning inom resursåtervinning

Senaste publikationerna i DiVA (referentgranskade)

Forskargrupper

Centrumbildningar

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Forskare/Medarbetare

Till nyhetsarkivet