Tillgänglighetsredogörelse

Vi strävar efter att högskolans webbplats, hb.se, ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare. Vi ska uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa WCAG 2.1 på nivå AA.

Utöver riktlinjerna har besökare möjlighet att påpeka eventuella brister på webbplatsen och kan begära ut information i ett format som är tillgängligt.

Webbplatsens brister

Vi har ett antal kända brister på vår webbplats idag som vi arbetar med att åtgärda.

  • Innehåll, struktur och funktionalitet i till exempel PDF-dokument har ännu inte granskats utifrån tillgänglighet. Stickprov visar dock på problem med tillgänglighet.
  • Bilder i PDF-dokument kan sakna eller ha felaktiga textalternativ.
  • Videofilmer saknar syntolkning
  • Vissa PDF-dokument är inte korrekt uppmärkta för att fungera med skärmläsare.
  • Läsordningen kan vara felaktig i PDF-dokument.
  • Vissa bilder med betydelsebärande innehåll saknar beskrivning.
  • I normalfallet använder vi inte tabeller men vi har några få tabeller för att visa information där innehållet inte är full tillgänglighetsanpassat.
  • Sidorna Jobba hos oss sköts i ett separat system som läses in på hb.se. Vi kan inte göra ändringar i det systemet.

Hur vi testat webbplatsen

För att säkerställa att vi lever upp till kraven använder vi oss av ett externt system som heter Siteimprove. Vår webbplats testas kontinuerligt och vi får direkt respons ifall det uppstår nya brister i tillgängligheten på vår webbplats. Vi jobbar även löpande med att granska och testa webbplatsen med intern kompetens och externa verktyg.

  • Senaste bedömningen gjordes den 15 september 2022.
  • Redogörelsen uppdaterades den 15 september 2022.

Har du stött på information på webbplatsen som du inte kan ta del av?

Vi vill hela tiden bli bättre och mer tillgängliga. Har du besökt en sida på vår webbplats där det finns information som inte är tillgänglig ber vi dig att ta kontakt med oss. Du kan kontakta oss via vårt formulär, via telefon eller e-post.

Anmäl webbplatsen

DIGG (myndigheten för digital förvaltning) är den myndighet som ansvarar för att lagen om tillgänglighet till digital offentlig service får genomslag.

Du har möjlighet att anmäla vår webbplats hos DIGG om du upplever att du inte är nöjd med den respons som vi ger dig, eller ifall du upplever att vi inte uppfyller något av övriga lagkrav.

Anmäl bristande tillgänglighet hos DIGG.

Anmäl brister i tillgänglighet via formulär

Obligatoriska fält är markerade med en asterisk (*).

Hur vill du bli kontaktad?

För att vi ska kunna kontakta dig så behöver vi ta del av din e-post. 

Vill du inte bli kontaktad så kan du lämna nedanstående fält tomma. 

Samtycke

Vi behöver ditt samtycke till att behandla de uppgifter som du lämnar om dig själv. Uppgifterna kommer att behandlas av de medarbetare på kommunikationsavdelningen som ansvarar för webbplatsens tillgänglighet.

Uppgifterna kommer att lagras inom EU/EES, och raderas när de inte anses nödvändiga längre.

Högskolan i Borås är personuppgiftsansvarig för behandlingen, som sker med stöd av artikel 6.1 (a) i dataskyddsförordningen (samtycke). Det är helt frivilligt att lämna samtycke, och du kan när som helst ta tillbaka ett lämnat samtycke.

Läs mer om hur Högskolan i Borås behandlar dina uppgifter och vilka rättigheter du har.