Aktuellt på VS december 2022

Ekonomi

Digitalisering av administrativa processer

Ett projekt kring digitalisering av administrativa processer pågår nu. Fokus är att digitalisera studentärenden, från det att studenten ansöker om till exempel studieuppehåll, tills HB fattar beslut och meddelar student. Åsa Enmyren är projektledare.

Bokslut

Avdelningen har påbörjat arbetet med årets bokslut.

IT

Migrering av data

På IT-avdelningen pågår det en del efterarbete efter den stora migrering av data som gjorts. Senast flyttades personalens gemensamma lagringsyta till ny plattform, detta föregicks av ett stort arbete med att gå igenom och strukturera om befintlig data med alla grupperingar på högskolan. Migreringen är en del i det projekt som benämns ”Blå” där vi flyttar tjänster och data till en Microsoftbaserad miljö och där vi inom projektet tidigare gått över till Outlook (Exchange) för personalens e-post, migrerat personalens hemkataloger och migrerat lagringsytor för studenter mm.

Projekt

Vi har deltagit i flera stora projekt, exempelvis MuseIT och Digitala labb, där tekniker från IT har bidragit med sin kompetens i projekten.

Det pågår ett projekt som tittar på livscykelhantering för klienter, från beställning till utrangering. Vi har även bytt datorer i flera stora datorsalar. Sedan tidigare har vi flera beställningar på teknisk utrustning, men där långa leveranstider försenar uppgradering samt utbyggnad av bland annat högskolans trådlösa nätverk samt dess kringutrustning.

Översyn av ledningssystem

En översyn av vårt ledningssystem för informationssäkerhet pågår. Vi ser över struktur och behov av policydokument inom området. Informationssäkerhetspolicy och ansvar och roller har beslutats under 2022 och nu pågår bland annat arbete med att ta fram en modell för informationsklassning och rutin för informationsägare.

Retendo

Införandet av tjänsteplaneringsverktyget Retendo projektleds från IT och går över i förvaltning 1 januari 2023, tjänsten kommer att förvaltas av IT-avdelningen.

Registreringsprocess till kurs och program

Registreringsprocessen på konto.hb.se har setts över och resulterat i ett nytt utseende och ny funktionalitet för att underlätta för nya studenter vid registrering och kontoskapande. Nya konto.hb.se kommer att driftsättas till vårterminens registrering.

Utbildningsstöd

Canvas

Canvas har fungerat som ordinarie lärplattform, eller digitalt klassrum, i drygt två månader och vi har nu en förvaltningsorganisation på plats. Redan nu är vi i gång och utvecklar funktionaliteten. Innan årsskiftet kommer vi att ha implementerat ett sökverktyg, Smartsearch, som ska underlätta arbetet för de lärare som undervisar i många kurser parallellt.

Ladok

Ladok, systemet för all studiedokumentation, kommer under de närmsta åren att införa ny funktion för hantering av både digitala examensbevis och doktorandernas individuella studieplaner. Inom kort kommer det även att bli möjligt med automatisk överföring av resultat som rapporterats in av lärare i WISEflow till Ladok.