Huvudmeny

Ersättning för sjukvårdskostnader

Från och med den 1 januari 2020 ersätter högskolan läkemedel, läkarvård, sjukgymnastik och sjukhusvård enligt centralt kollektivavtal. Endast månadsanställda medarbetare omfattas.

Högkostnadsskydd
Enligt kollektivavtalet ska registrering av dina kostnader ske i ett högkostnadskort. Det är endast de utlägg som avser besök hos offentligt finansierad vårdgivare som ersätts. Det gäller både läkarvård och sjukgymnastik. 

Högkostnadsskyddet innebär att du som patient inte ska betala mer än 1 150 kr under en 12-månadersperiod för besök i den öppna hälso- och sjukvården eller för tandvårdsbesök där du betalar enligt hälso- och sjukvårdstaxan. Eftersom vissa vårdgivare registrerar besöken digitalt behöver inte något högkostnadskort visas upp för arbetsgivaren.

Läkemedelsförmånen registreras alltid digitalt samlat oavsett vilket apotek du hämtat ut din medicin.

Ersättning utgår för besök och uttag av medicin efter den 1 januari 2020.

För att få ut ersättning måste du göra en registrering i Primula under menyvalet Sjukvårdsersättning. Kvitton ska scannas och bifogas i ärendet i Primula. Inga kvitton ska lämnas till HR-Lön utan du behåller dina kvitton själv. Samtliga ersättningar är skattepliktiga.

Läkemedel

Den del som omfattar läkemedelsförmåner, även kallad egenavgift eller högkostnadsförmån ersätts av arbetsgivaren. Beloppet anges särskilt på kvittot.

Läkarvård

Du får ersättning för dina läkarbesök hos alla offentligt finansierade vårdgivare. Läkarvård omfattar även tandvård i de fall behandling utförts på sjukhus eller vid odontologisk fakultet (universitet). Även psykologbehandling ersätts men ska vara remitterad av läkare och ges av legitimerad psykiater, psykolog eller psykoterapeut. Du ersätts med högst 95 kr per besök.*

Sjukgymnastik

Med sjukgymnastisk behandling avses behandling som , efter remiss av läkare (eller enligt läkarintyg), ges av legitimerad sjukgymnast. Du ersätts med högst 55 kr per besök.*

Sjukhusvård

Sjukhusvård ersätts med 70 kr för varje vårddag.


*Om du i samband med ett läkar-/sjukgymnastbesök når upp till ditt högkostnadsskydd kan du endast få ersättning för det som du hade kvar upp till gränsen. Exempel: Om ett besök kostade dig 50 kr och du därmed kom upp i ditt högkostnadsskydd så kan du endast få ersättning för 50 kr.