Huvudmeny

Examensstruktur

Examina utfärdas på följande tre nivåer: grundnivå, avancerad nivå och forskningsnivå.

Grundnivå Avancerad nivå Forskningsnivå
Högskoleexamen (120 hp) Magisterexamen (60 hp) Licentiatexamen (120 hp)
Kandidatexamen (180 hp) Masterexamen (120 hp) Doktorsexamen (240 hp)
Yrkesexamen
(mindre än 4 års studier)
Yrkesexamen
(4 års studier eller mer)
 


För tillträde till program på avancerad nivå krävs avlagd svensk examen om minst tre år på grundnivå eller motsvarande utländsk examen eller motsvarande kvalifikationer.

Att räkna högskolepoäng
1 heltidsstudieår = 60 högskolepoäng
1 termins heltidsstudier = 30 högskolepoäng

Kandidatexamen, 3 år = 3x60 = 180 högskolepoäng

Observera: 1 veckas heltidsstudier motsvarar inte automatiskt 1,5 högskolepoäng. Hur många högskolepoäng en kurs motsvarar bestäms utifrån arbetsinsatsen som normalt krävs för att uppnå kursens mål - vissa kurser kan anses kräva en stor arbetsinsats och andra en mindre.

Grundkrav för examen

För examen gäller exakta poäng. Kurser och utbildning utöver det exakta poängtalet får inte tas med i examen och examensbevis. Har du fler poäng än vad som erfordras för examen kan du få studieintyg eller kursbevis för dem. Mer information om examenskrav kan du läsa om i högskolans lokala examensordning (pdf).

Dubbla examina

Yrkesexamen kan också leda till generell examen i form av kandidatexamen eller magisterexamen om villkoren för denna uppfylls vad gäller längd och fördjupning.

Examensarbete

För en högskoleexamen, kandidatexamen eller yrkesexamen på grundnivå samt magisterexamen/masterexamen eller yrkesexamen på avancerad nivå finns ytterligare krav på genomfört och godkänt självständigt arbete. Detaljer om detta kan du läsa i respektive examensbeskrivning.

Tillgodoräknande

Samma principer för tillgodoräknande som gäller för utbildning på grundnivå ska gälla även för utbildning på avancerad nivå och forskarnivå.

Mer information om Utbildnings- och Examensstrukturen kan du läsa på Universitets- och högskolerådets hemsida (extern länk).