Hälso- och arbetsmiljöundersökning sammanställd

God arbetsmiljö och hälsa är viktiga förutsättningar för att vi ska kunna prestera och må väl. Över tid har det därför inom Verksamhetsstöd genomförts särskilda hälsofrämjande aktiviteter.

Som ett led i det fick anställda inom Verksamhetsstöd möjlighet att under andra halvåret 2018 genomgå en individuell hälso- och arbetsmiljöundersökning. Syftet var att ge var och en, enskilt och utifrån sina förutsättningar, motivationshöjande återkoppling för att stärka hälsa och upplevelse av välbefinnande. Aktiviteten bestod av enkät, hälsotest samt personligt samtal med sköterska från företagshälsovården.

Den genomförda undersökningen finns nu sammanställd i avdelningsvisa rapporter. Rapporterna ger en organisatorisk bild av avdelningens hälso- och arbetsmiljösituation vari individuella resultat inte kan utläsas.

89,6 procent av medarbetarna inom Verksamhetsstöd deltog i undersökningen vilket förvaltningschef Karin Cardell ser som en glädjande hög siffra.

– Sammantaget tycks vi redan ha stor medvetenhet om vikten att äta sunt och att prioritera rörelse. Vi kan samtidigt öka vårt välmående än mer om vi till exempel minskar stillasittande, ökar motion/kondition och medvetet minskar negativ stress. Det är också fint att konstatera att 92 procent av de som deltagit angett en upplevelse av god stämning mellan kollegor, säger Karin Cardell.

Under den närmaste perioden ska de avdelningsvisa rapporterna återkopplas till respektive medarbetargrupp. Diskussioner och slutsatser blir sedan del av hur det fortsatta arbetsmiljöarbetet ska se ut såväl inom avdelningen som för hela Verksamhetsstöd.

Text: Malin Eriksson