Uppföljning av hälso- och arbetsmiljöprofilen?

Det kom en Inblicksfråga som redaktionen beslutade att lyfta för medarbetare på Verksamhetsstöd. Frågan handlade om hur arbetet med hälso- och arbetsmiljöprofilen följs upp.

Frågan lyder: ”Hur följs arbetet med Hälso- och arbetsmiljöprofilen 2018 upp hos medarbetarna?

Ska man som anställd själv kontakta Previa utefter sina röda områden som kopplades till arbetet?”

Hälso- och arbetsmiljöprofilen
Hälso- och arbetsmiljöprofilen var en individuell hälsoundersökning som bestod av följande delar:
* Webbenkät som deltagaren fyllde i inför besök på Previa.
* Besök hos företagssköterska på Previa. Provtagning och samtal.
*Motiverande samtal.
*Svaren från frågeformuläret samt mätvärdena gav tillsammans den personliga profilen.

Avvikande provsvar följdes upp med ytterligare ett provtagningstillfälle. Därefter hänvisades den anställde vidare till Närhälsan om det fanns behov av vidare utredning och behandling.

Förvaltningschef Karin Cardell svarar:

– Uppföljning av enkätresultatet och mätvärden var en del av det individuella samtalet med sköterska som genomfördes av Previa under förra året. Under samtalet gjordes bedömning av om det fanns behov av kompletterande uppföljning av företagshälsovård eller öppenvård, och i så fall bokades det in med medarbetaren. 

– I nuläget planeras det inte för någon ytterligare uppföljning av hälso- och arbetsmiljöprofilen. 

– Vid arbetsrelaterade besvär uppmanas den anställde att kontakta företagshälsovård samt tala med närmaste chef för att bestämma vidare hantering.