Aktuellt på Verksamhetsstöd, februari 2020

Vad händer på Verksamhetsstöd (VS) just nu? Här ger några av avdelningscheferna en kort uppdatering om vad som är aktuellt på respektive avdelning just nu.

Akademistöd

Akademistöd har påbörjat ett arbete för att ta fram ett ledningsstöd för systematiskt kvalitetsarbete inom avdelningen. Ledningssystemet innehåller bland annat årshjul för det systematiska kvalitetsarbetet, beskrivning av mötesstruktur, samverkan, avvikelsehantering samt uppföljning och dokumentation. Syftet är att utveckla och säkerställa kvaliteten på de uppdrag som Akademistöd har.

De förbättringsområden som vi i dagsläget analyserar och arbetar med är uppsatshantering, GDPR-säkring, antagningsfrågor, nedläggning av kurser och program samt studieplanering.

Tillsammans med avdelningen Utbildningsstöd planerar vi också för en audit med koppling till rekrytering och introduktion av nya doktorander.

Ekonomi

På avdelningen Ekonomi har det varit en intensiv period med stort fokus på bokslutsarbete.

I registraturet fortsätter arbetet med att få in handlingar och att, där det är möjligt, stänga öppna ärenden i diariet. Justitiekanslern begär årligen in en lista över ärenden som inte är stängda och följer på så sätt vårt arbete med att handlägga ärenden inom rimlig tid.

HR

Inom HR arbetar vi med flera olika frågor kopplade till arbetsmiljöområdet, bland annat genomförs utbildningar för chefer, fackliga representanter och skyddsombud i hot och våld under februari/mars, en förstudie är genomförd gällande införande av ett systemstöd för arbetsskador och tillbud, och vi gör en översyn av högskolans gym.

Arbetet med att ansöka om och implementera Europeiska stadgan för forskare och Riktlinjer för rekrytering av forskare fortsätter. Arbetet med löneöversyn 2019 är i slutfas och det är dags för uppföljning och utvärdering av processen.

IT

  • Arbete pågår med planering för införande av Office 365 och Microsoft Exchange. Regler för lagring av information i molntjänster vid Högskolan i Borås är framtagna men ännu ej beslutade.
  • Ansökan för certifiering avseende AL2 är inskickad, detta innebär att vi uppfyller säkerhetskrav som Sunet ställer för att identifiera användare med en högre tillförlitlighet.
  • Tjänstebeskrivning avseende säkerhetslösning, så kallad VPN-lösning, för att på ett säkert sätt komma åt våra system utanför högskolans lokaler har tagits fram.

Kommunikation

Studentrekrytering har högsta prioritet för avdelningen under den här perioden. Under två dagar varje vecka finns en arbetsgrupp på plats på en akademi (rullande schema mellan akademierna), för att kunna arbeta fokuserat och i dialog med verksamheten med studentrekrytering.

I dagarna har också kampanjen #vadhänderutanoss lanserats. Tanken är att lyfta de viktiga yrkena lärare, sjuksköterska, polis och ingenjör, och öka medvetenheten om att fler behöver utbilda sig inom dessa områden. Här hittar du en samlingssida för kampanjen: hb.se/vadhanderutanoss

Arbetet med webbprojektet fortgår och det går att följa arbetet i webbredaktionens blogg: webbredaktionen.hb.se (extern länk).

Utbildningsstöd

  • Arbetet med risk- och konsekvensanalys avseende Canvas går vidare.
  • Audit gällande forskarutbildning med fokus rekrytering och introduktion är på gång (i samverkan med Akademistöd).
  • Aktuellt kring medarbetare:
    - Rekrytering till KursInfo/Ladok pågår för fullt.
    - Olof Harbecke har övergått till samordnargruppen.