Verksamhetsstödets ledningsgrupp - VSL

Ledningsgruppen behandlar frågor som berör stöd för utbildning på grund- och avancerad nivå, forskning samt forskarutbildning, stöd för högskolans ledning och ledningsorgan, samordning av högskolans administrativa verksamhet och förvaltning samt ledning av enhetens interna verksamhet. I övrigt beslutar förvaltningschefen vilka frågor som ska tas upp.

I ledningsgruppen ingår förvaltningschef och avdelningscheferna. Mandatperioden följer avdelningschefernas anställning. Förvaltningschefen leder ledningsgruppen. Andra personer kan ges närvaro- och/eller yttranderätt av förvaltningschef.