HR-strategi för forskare - HRS4R

I enlighet med Europeiska Rådets ambition att stärka Europa till världens mest konkurrenskraftiga och dynamiska kunskapsbaserade ekonomi, vill man genom stadgan och riktlinjerna förbättra villkoren för den fria forskningen, främja den öppna arbetsmarknaden för forskare genom att öka mobiliteten, motverka diskriminering av alla former, främja tillgång och utbyte av kunskap samt främja ett kontinuerligt kvalitetsarbete hos europeiska lärosäten. Den europeiska stadgan för forskare utgörs av allmänna principer och krav rörande forskares, deras arbetsgivares och finansiärers roll, ansvar och rättigheter. Riktlinjerna för rekrytering av forskare utgörs av allmänna principer och krav som bör följas av arbetsgivare och finansiärer då forskare utses eller rekryteras. 

Process

I oktober 2018 fattade dåvarande rektor Björn Brorström beslut om att Högskolan i Borås skulle ansöka om en anslutning till stadgarna och riktlinjerna. I samband med detta utsågs rektors ledningsråd till styrgrupp och en projektgrupp tillsattes för att handlägga projektet och ansökan. Under 2019-2020 arbetade projektgruppen med att skriva ansökan och identifiera utvecklingsområden och under början av 2020 involverades referensgrupper i projektet. Ansökan skickades in till EURAXESS den 15 december 2020 och i maj 2021 kom besked om att högskolans ansökan är beviljad som innebär att högskolan har erhållit den prestigefyllda certifieringen HR Excellence in Research Award från Europeiska Kommissionen. Nu börjar nästa fas av projektet - implementeringsfasen då aktiviteterna i den framtagna handlingsplanen ska genomföras. I maj 2023 ska högskolan rapportera till Europeiska Kommissionen vilka aktiviteter som har genomförts under implementeringsfasen.

Synpunkter och frågor

Under projektets samtliga faser krävs en bred förankring i organisationen och att alla anställda, främst forskare men även övrig personal, ges möjlighet att lämna synpunkter. Detta har under förberedelse- och ansökningsfasen skett på olika sätt, bland annat genom workshops med referensgrupper med av akademichefer/förvaltningschef utsedda personer. Det har också funnits möjlighet att lämna synpunkter via ett webbformulär. 

Dokument och beslut

För att visa hur projektet framskrider samlas alla beslut och dokument på sidan dokument och beslut.