Jämställdhetsintegrering

Regeringen har beslutat att alla lärosäten i Sverige ska verka för kvinnors och mäns lika rättigheter och lika möjligheter att arbeta inom akademin och/eller bedriva studier i högre utbildning genom att använda jämställdhetsintegrering som strategi. På denna sida kan du följa arbetet med jämställdhetsintegrering på Högskolan i Borås.

Jämställdhetsintegrering innebär att ett jämställdhetsperspektiv ska införlivas i alla beslut och i alla led av processer i hela verksamheten. Lärosätena ska därmed bidra till att de jämställdhetspolitiska målen nås, vilka är följande:

  • En jämn fördelning av makt och inflytande. Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare och att forma villkoren för beslutsfattandet.
  • Ekonomisk jämställdhet. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.
  • Jämställd utbildning. Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling.
  • Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att ge och få omsorg på lika villkor.
  • Jämställd hälsa. Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar för en god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor.
  • Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.