Brandskyddsorganisation

Utifrån Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor och allmänna råd SRVFS2004:3 (utfärdat av Statens Räddningsverk), ska alla organisationer arbeta systematiskt med brandskyddet inom verksamheten, både vad gäller teknik och organisation.

På högskolan  är de största riskerna vid brand förknippade med person och egendomsskador. För att förhindra eller begränsa skadeverkningarna av brand ska verksamheten ha en intern organisation med syftet att i första hand förebygga brand, men även att hantera tillbud och bränder på ett sätt som minimerar risker och skador.

Brandskyddsarbetet ska genomföras i samråd med skyddsombud.

Vid utrymning, se dokument ”Utrymningsorganisation vid Högskolan i Borås”.

Organisation

Huvudansvarig: Rektor

Huvudansvarig ska:

 • Fastställa styrdokument inom brandskyddet
 • Vara ytterst ansvarig för brandskyddet
 • Delegera uppgifter och befogenheter till brandskyddsansvariga
 • Brandskyddsansvariga: Förvaltningschef samt akademichefer

Brandskyddsansvariga ska:

 • Se till att brandskyddet beaktas i vardagen samt att
  brandskyddspolicyn, övriga styrdokument samt lagar och regler inom brandskyddsområdet efterlevs.
 • Se till att nyanställda informeras om brandskyddet i den närmaste omgivningen enligt rutin för introduktion av nyanställd.
 • Se till att de anställda går brandskyddsutbildning
 • Föreslå brandskyddskontrollanter för hela verksamheten i samråd med brandskyddssamordnaren.
 • Ansvara för att ledningsgruppen på akademier/Verksamhetsstöd kontinuerligt uppdateras och följer upp brandskyddsfrågor.
 • Ansvarar för att brister i brandskyddet åtgärdas.
 • Rapportera inkomna brandtillbud och brister till brandskyddssamordnaren.
 • Utföra regelbundna interna brandskyddskontroller (IBK) och följa upp att eventuella brister åtgärdas inom akademins/Verksamhetsstöds lokaler samt skicka protokoll vidare till brandskyddssamordnare.
 • Utföra riskanalyser samt upprätta en lista på skyddsvärda objekt samt hålla dessa aktuella för lokaler inom ansvarsområdet.

Källa: Brandskyddsorganisation vid Högskolan i Borås, Dnr: 421–17