Brandskyddspolicy

Högskolan ska enligt Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) och
Statens räddningsverks författningssamling SRVFS 2004:3 bedriva ett aktivt
systematiskt brandskyddsarbete.

Högskolan ska i första hand arbeta med att förebygga brand, men
även att vid en eventuell brand minimera risker och såväl person- som
egendomsskador.

Anställda, studenter och övriga som vistas i högskolans lokaler ska känna att de verkar och/eller vistas i en säker och trygg miljö, med god kännedom och medvetenhet om brandskyddsfrågor.

Brandskyddsarbetet ska vara en levande och ständigt säkerhetsförbättrande
process, känd och väl förankrad i hela organisationen.

Detta ska uppnås genom:

  • Att ha en nära samverkan i brandskyddsfrågor med fastighetsägare och räddningstjänst
  • Egenkontroller där man systematiskt kontrollerar och följer upp brandskyddet i enlighet med riktlinjer avseende systematiskt brandskyddsarbete
  • Återkommande information och utbildning för både personal och studenter
  • Regelbundna utrymningsövningar
  • Fastställd utrymnings- och brandskyddsorganisation

Källa: Brandskyddspolicy, Dnr: 421-17