Mallar

Överklagandehänvisning

Hur man överklagar

Den som vill överklaga beslutet ska skriva till xx (ange aktuell högre instans). Skrivelsen ska dock skickas eller lämnas till Högskolan i Borås, 501 90 BORÅS.

Uppge i skrivelsen vilket beslut som överklagas - t.ex. genom att ange beslutets diarienummer – och den ändring i beslutet som begärs samt de omständigheter som åberopas som stöd för begäran om ändring.

Överklagandet ska ha kommit in till högskolan inom tre veckor från den dag klaganden fick del av beslutet. 

Avvisningsbeslut

Överklagande av beslut (ange beslutsmening, beslutsdatum och diarienummer); nu fråga om avvisning

Högskolan i Borås beslutade den (datum) följande.

Kort beskrivning av fattat beslut.

Beslut
Överklagandet avvisas eftersom det inte har inkommit inom tre veckor från den dag då xx (partens namn) fick del av beslutet. Överklagandet har därmed inte inkommit inom den tid ett överklagande ska ske.

Ärendets handläggning
I den slutliga handläggningen av ärendet har deltagit titel, namn (beslutande) och  titel, namn (föredragande). 

Hur man överklagar
Den som vill överklaga beslutet ska skriva till (ange aktuell högre instans). Skrivelsen ska dock skickas eller lämnas till Högskolan i Borås, 501 90 BORÅS.

Uppge i skrivelsen vilket beslut som överklagas - t.ex. genom att ange beslutets diarienummer – och den ändring i beslutet som begärs samt de omständigheter som åberopas som stöd för begäran om ändring.

Överklagandet ska ha kommit in till högskolan inom tre veckor från den dag klaganden fick del av beslutet.