Myndighetsutövning och allmänt intresse

Myndighetsutövning

Myndighetsutövning innebär att någon har statens uppdrag att bestämma över enskilda medborgare. Det kan både vara beslut som gynnar den enskilde eller beslut som är betungande. Exempel på sådana beslut inom högskolan är antagning, dispenser, studieuppehåll/anstånd, examination, utfärdande av examen, disciplinärenden och begäran av allmän handling.

Uppgift av allmänt intresse

Med uppgift av allmänt intresse menas uppgifter som följer av lag eller annan författning eller kollektivavtal. Exempel på sådana uppgifter är uppgifter som är nödvändiga för att högskolan ska kunna utföra sitt uppdrag enligt högskolelagen, det vill säga att utbilda, forska, samverka med omgivande samhälle, informera om högskolans verksamhet och verka för att forskningsresultat kommer till nytta. Även administrativa uppgifter som är nödvändiga för högskolans förvaltning och funktion är av allmänt intresse.

Syftet med behandlingen av personuppgifter ska vara nödvändigt

För att behandling av personuppgifter med stöd av de rättsliga grunderna myndighetsutövning eller allmänt intresse ska vara laglig krävs det att ändamålet med behandlingen är nödvändigt för att utföra uppgiften. Det betyder att den specifika behandlingen ska vara nödvändig för ett ändamål som i sin tur är nödvändigt för att utföra en uppgift som ett led i myndighetsutövning eller av allmänt intresse.

Däremot innebär nödvändighetskravet inte att uppgiften endast ska gå att utföra med behandlingen, utan att uppgiften inte ska gå att utföra med rimliga medel utan behandlingen. Oftast kan en uppgift utföras på många olika sätt, vilka i förhållande till varandra kan vara mer eller mindre nödvändiga i dataskyddsförordningens mening.

Kravet på att ändamålet ska vara nödvändigt för att utföra en uppgift är alltså en spärr mot helt onödig behandling av personuppgifter eller sådan behandling som innebär ett oproportionerligt intrång i de registrerades privatliv.