Känsliga personuppgifter

Huvudregeln

Känsliga personuppgifter är förbjudna att behandla utom i undantagsfall. Känsliga personuppgifter i dataskyddsförordningens mening innefattar alla uppgifter om:

  • hälsa
  • etniskt ursprung,
  • politiska åsikter,
  • sexualliv eller sexuell läggning,
  • religiös eller filosofisk övertygelse,
  • medlemskap i fackförening, samt all behandling av
  • biometriska uppgifter, till exempel fingeravtryck för fingeravtrycksläsning, och
  • genetiska uppgifter.

Undantag från förbudet

HR

Känsliga personuppgifter får behandlas, med vissa begränsningar, om behandlingen är nödvändig för att högskolan eller enskilda ska kunna fullgöra sina skyldigheter och utöva sina särskilda rättigheter inom arbetsrätten.

HR / Studenthälsan

Känsliga personuppgifter får behandlas om behandlingen är nödvändig för förebyggande hälso- och sjukvård, bedömning av arbetstagares arbetskapacitet, medicinska diagnoser, tillhandahållande av hälso- och sjukvård eller social omsorg, och behandlingen sker av en person som omfattas av en lagstadgad tystnadsplikt.

Ärendehandläggning m.m.

Känsliga personuppgifter får behandlas om behandlingen är nödvändig för handläggningen av ett ärende, till exempel ansökan om studieuppehåll.

De får också behandlas om uppgifterna har lämnats till högskolan och behandlingen krävs enligt lag, till exempel diarieföring av inkomna handlingar.

Känsliga personuppgifter får dessutom behandlas om det är nödvändigt med hänsyn till ett viktigt allmänt intresse och inte innebär ett otillbörligt intrång i den registrerades personliga integritet.

I alla dessa fall är det dock förbjudet att utföra sökningar i syfte att få fram ett urval av personer grundat på känsliga personuppgifter. Detta innefattar alla tekniska åtgärder som innebär att uppgifter används för att strukturera eller systematisera information så att känsliga personuppgifter avslöjas.

Forskning

Känsliga personuppgifter får behandlas om behandlingen är nödvändig för forskningsändamål. Sådan behandling kräver alltid en godkänd ansökan om etikprövning.

Övrigt

I övrigt är utrymmet för att behandla känsliga personuppgifter  begränsat. Känsliga personuppgifter får behandlas om de registrerade har samtyckt till det, men kom ihåg att samtycke i regel inte kan användas i förhållande till anställda och studenter.