Studenters behandling av personuppgifter

Utformning av kurser

Det är svårt att styra och följa upp hur studenter behandlar personuppgifter. Kursmoment och ämnesval, till exempel inom ramen för examensarbeten, ska därför som utgångspunkt utformas på ett sådant sätt att studenterna inte behöver behandla personuppgifter för att nå kursmålen.

Information och vägledning

I det fall det bedöms viktigt att studenter behandlar personuppgifter för att uppnå kursmålen, ansvarar kursansvarig för att studenter får klar och tydlig information och vägledning om hur de ska behandla personuppgifter enligt högskolans beslutade regler.

Inom ramen för doktoranders forskarutbildning ansvarar doktorandens handledare för att doktoranden får information och vägledning om hur han eller hon ska behandla personuppgifter för forskningsändamål enligt högskolans beslutade regler. Det gäller oavsett om doktoranden är anställd eller inte vid högskolan.

Integritetskänsliga personuppgifter

Studenter som genomgår utbildning på grundnivå eller avancerad nivå får inte behandla känsliga och extra skyddsvärda personuppgifter inom utbildningen, eftersom lagstiftaren anser att sådana studenter inte med säkerhet har hunnit tillägna sig kunskaper och insikter i den omfattning som krävs för att hantera potentiellt integritetskänsliga personuppgifter.

Under verksamhetsförlagd utbildning, VFU, får studenter behandla integritetskänsliga personuppgifter under förutsättning att VFU-placeringen tillåter det och att behandlingen inte ingår i en uppsats, redovisning eller dylikt.

Samtycke som rättslig grund

I det fall studenter har att behandla personuppgifter bör behandlingen ske med stöd av samtycke. Tänk på att ett samtycke alltid kan återkallas, varvid behandlingen av personuppgifterna ska upphöra. Detta kan medföra att hela eller delar av studenternas arbete går förlorat.