Tillgänglighet

Vilka är kraven?

Lagen innehåller bestämmelser som innebär att tjänster och information som en offentlig aktör tillhandahåller genom en webbplats eller mobil applikation ska vara tillgänglig. Sådan digital service ska uppfylla kraven att vara

  • möjlig att uppfatta
  • hanterbar
  • begriplig
  • robust.

Genom att följa en särskild europeisk standard (EN 301 549 V2.1.2), som i sin tur bygger på WCAG 2.1, kan webbplatser och mobila applikationer leva upp till kraven.

Lagen innehåller även bestämmelser om att offentliga aktörer ska tillhandahålla en så kallad tillgänglighetsredogörelse, som bland annat ska beskriva hur den aktuella webbplatsen eller applikationen lever upp till kraven.

På högskolan arbetar vi just nu med att se över våra PDF-filer, skapa en handlingsplan och ta fram den tillgänglighetsredogörelse som lagen kräver ska finnas på varje webbplats inom offentlig förvaltning.

Tillsynsmyndighet

Tillsynsmyndighet är Myndigheten för digital förvaltning (DIGG). DIGG kommer att utöva både automatiserade och manuella kontroller av webbplatser. Det finns även möjlighet att anmäla brister i efterlevnaden till DIGG. I de fall DIGG upptäcker brister kommer de att först kontakta berörd myndighet för korrigering, görs inte detta kan vite utdömas.

Du kan läsa mer om lagen och vad den innebär på deras webbplats.

Till Digg.se

Läs mer

Ta del av länkar och läsmaterial om tillgänglig kommunikation på Myndigheten för delaktighets webbplats