Uppdragsutbildning

Uppdragsutbildning vid Högskolan i Borås vänder sig till juridiska personer såsom statliga och kommunala myndigheter, regioner, företag och andra organisationer. Uppdragsutbildning anordnas mot avgift från juridisk person för den deltagare som uppdragsgivaren utser.

I dialog med uppdragsgivaren ska högskolan utforma kurser utifrån beställarens specifika behov. Uppdragsutbildning ska kännetecknas av lika hög kvalitet som utmärker den reguljära utbildningen samt likaså ses som ett komplement till denna.

Uppdragsutbildning får, i enlighet med Förordning om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor (2022:760), bedrivas om den knyter an till den högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå som högskolan har examensrätt för. Högskolan ska därtill i huvudsak stå för relevant kompetens i de ämnesområden som krävs för att genomföra uppdragsutbildningen.

Ansvaret för uppdragsutbildning vid Högskolan i Borås vilar på akademin, vilken således ansvarar för innehåll, pedagogiskt upplägg och genomförande av utbildningen samt för att uppdragsutbildningen följs upp ekonomiskt. Vidare ansvarar akademin för att poänggivande uppdragsutbildning löpande följs upp samt utvärderas i enlighet med högskolans interna riktlinjer för systematiskt kvalitetsarbete. Uppdragsutbildning kan bedrivas i samverkan mellan akademier.

Regelverk som styr uppdragsutbildning vid Högskolan i Borås

  • Förordning om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor (2002:760),
  • Universitets- och högskolerådets föreskrifter om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor (UHRFS 2013:11),
  • Avgiftsförordning (1992:191),
  • Förordningen om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare, förskollärare och viss annan personal (2007:223),
  • Förordning om hantering av statliga fordringar (1993:1138),
  • Av regeringen årligen utfärdade regleringsbrev,
  • Lag om offentlig upphandling (2007:1091),
  • Förordning om redovisning av studier m.m. vid universitet och högskolor (1993:1153),
  • Förordning om utbildning till polisman (2014:1105).