Inställande eller avveckling av utbildning

Inställande- och avvecklingsprocesserna ska präglas av tillämplig god förankring bland berörda medarbetare vid både akademin och verksamhetsstöd. Beslut fattas i båda fallen formellt av rektor och föregås av ett framtagande av beslutsunderlag som beskriver bakgrunden till beslutet samt innehåller en konsekvensanalys.

Antagna studenter har en långtgående rätt att erbjudas möjlighet att färdigställa sina studier och/eller examinationer. Detta förutsätter vid ett inställande eller en avveckling av program/huvudområde en korrekt förvaltningsrättslig hantering där studenternas rättssäkerhet särskilt beaktas.

Det är särskilt viktigt att studentkår och till programmet redan antagna studenter informeras och på lämpligt sätt också involveras vid såväl inställande som avveckling av utbildningar och huvudområden.

Inställande av program – akademiernas arbete

En utbildning som ingår i högskolans utbildningsutbud kan om behov uppstår ställas in, ett s.k. antagningsstopp. Ett sådant förslag ska föregås av en mindre konsekvensanalys där bland annat motivet/orsaken för inställandet samt hur man har haft möjlighet att informera/ta in synpunkter från berört lärarkollegium samt studenterna också framgår.

Akademins förarbete i form av bakgrund (motiv/orsak) samt konsekvensutredning lämnas över till utsedd central handläggare vid Avdelningen för utbildningsstöd som föredrar ärendet för rektor. En ansökan om inställande ska följa de deadlines som gäller för fastställande/inställande av utbildningsutbud vid högskolan.

En utbildning som tidigare har ställts in vid högskolan ska senast inom tre år utredas huruvida utbildningen ska erbjudas igen, revideras alternativt avvecklas. Antagningsstopp som föreslås på grund av t.ex. för få sökande till programmet efter det att ansökningsomgången har öppnat för sökande, omfattas inte direkt av ovanstående.

Avveckling av program – akademiernas arbete

I normalfallet föregås ett förslag om avveckling att programmet har ställts in under ett eller flera tillfällen. Vid akademierna inleds arbetet med att inventera vilka tidigare underlag som finns kopplade till eventuellt tidigare inställande av programmet. Utifrån identifierad orsak/motiv för inställande och avveckling genomförs en större eller utökad konsekvensanalys.

I detta arbete ingår också att en inventering görs av vilka studenter som är antagna till programmet och som inte har färdigställt sina studier och därför behöver erbjudas en möjlighet att  avsluta sina examinationer. Vilka övergångsregler som ska gälla för studenterna ska dokumenteras i beslut och bör framgå av utbildningsplan. Verksamhetsstödet stödjer bland annat de ansvariga vid akademin med utsökningar av identifierade studentgrupper i de studieadministrativa system som finns vid högskolan. 

Akademins arbete stöds av central utbildningssamordnare vid avdelningen för utbildningsstöd som har till uppgift att stödja processen i dess praktiska och formella delar och utgör en länk mellan akademin och aktuell nämnd. Färdiga underlag ska enligt fastställd ordning granskas av berörd nämnd innan ärendet överlämnas till rektor för beslut.

Avveckling av program – nämndernas arbete

Forsknings- och utbildningsnämnden eller Nämnden för konstnärlig forskning och utbildning har att tillstyrka eller avstyrka ansökan om avveckling innan rektor kan fatta beslut. I denna kollegiala granskning ligger studenternas möjligheter att färdigställa sin utbildning med hög kvalitet i fokus, samt vilka konsekvenser en avveckling kan få för hela utbildningsmiljön.

Avveckling av program – rektor

Efter det att aktuell nämnd har granskat förslag till avveckling kan ärendet läggas fram för rektor för beslut. Ett sådant ärende bereds av central utbildningssamordnare vid avdelningen för utbildningsstöd i samråd med berörd akademichef.

Efter ett beslut om avveckling leds avvecklingen av ansvarig vid akademin. Med hjälp och stöd av personal inom avdelningen för Akademistöd verkställs avveckling i enlighet med fastställda övergångsregler.

Avveckling av huvudområde som leder till examen

Ett sådant förslag hanteras på motsvarande sätt som en avveckling av program med en redogörelse för konsekvenserna för högskolan, samt vilka övergångsregler som ska gälla för de studenter som omfattas.

Indraget examenstillstånd

I de fall examenstillstånd från Universitetskanslersämbetet (UKÄ) kopplat till utbildningen har blivit indraget ska en konsekvensutredning göras och övergångsregler skapas. Konsekvensutredningen har i detta fall ett fokus på kvalitetssäkring av utbildningen under resterande tid av utbildningens genomförande. Även här är det viktigt att information om vad beslutet innebär, samt att gällande övergångsregler förmedlas till studenterna.

Länk:

Handläggningsordning för inställande av utbildning och/eller avveckling av utbildningar samt huvudområden på grundnivå och avancerad nivå vid Högskolan i Borås, dnr 197-20