Fastställande av utbildningsutbud

Rektor beslutar om utbildningsutbudet. För att rektor skall kunna fatta beslut måste programmens utbildningsplaner och fristående kursers kursplaner vara fastställda i så stor utsträckning som möjligt inför beslutstillfället. Beslutet om utbildningsutbudet fattas efter att akademierna fått nödvändiga budgetuppgifter. Tidpunkten för beslutet måste möjliggöra en gemensam marknadsföring av utbildningarna.

Det är viktigt att alla kurs-/utbildningsplaner är fastställda i tid. Om en utbildning inte har en fastställd kurs-/utbildningsplan, kan beslutet fattas under förutsättning att planerna fastställs innan webbanmälan öppnar den 15 mars/15 september. För utländska sökande öppnar webbanmälan 15 oktober. En utbildning öppnas inte för anmälan innan kurs-/utbildningsplanen är fastställd.

Det definitiva utbildningsutbudet kan revideras om behov finns, efter att rektor fattat beslut för hela terminens utbildningsutbud. Om kurser/program ska ställas in måste detta göras före urval 1.

Utbildningsutbud 2024

Tidplan (pdf)

Vårterminen

Program (excel)

Kurser (excel)

Höstterminen

Program nationella (excel)

Program internationella (excel)

Kurser (excel)

Utbildningsutbud 2025

Tidplan (pdf)

Vårterminen

Program nationella (excel)

Program internationella (excel)

Kurser (excel)