Pieta Eklund

Verksamhetsstöd

Bibliotek

Telefonnummer: 033-435 5952

Mobilnummer: 0790-662619

E-post: pieta.eklund@hb.se

Rumsnummer: J434

Signatur: PIE

Professionerna utvecklas kontinuerligt. Sedan många år har akademiska bibliotekarier arbetat studentorienterat. Samtidigt har forskningsprocessen blivit allt mer komplicerad; fler aktörer med olika behov och krav är involverade. Det leder att forskaras behov ändras vilket i sin tur öppnar upp för akademiska bibliotekarier att utveckla sin profession genom att utveckla tjänster för forskare. Syftet med avhandlingen är att bättre förstå utformningen av akademiska bibliotekariers arbetsområden i relation till utvecklingen av tjänster för forskare. Syftet uppnås genom en kvalitativ studie som involverar akademiska bibliotekarier som arbetar med utvecklingen av tjänster för forskare.

Empiriska studien utfördes vid ett universitetsbibliotek med tre områdesbibliotek undet 2016. Det empiriska materialet består av transkriptioner från arbetsmöten om tjänster för forskare, intervjuer med bibliotekarier och bibliotekschefer, och dokumentstudier. Utmaningar och möjligheter analyseras med hjälp av Abbott’s (1988) professionsteori. Preliminära resultat visar att utvecklingen av bibliotekarieprofessionen inom universitetsvärlden är delvis beroende på den disciplin forskarna som tjänsterna utvecklas representerar. Dessutom kan två vägar att expandera bibliotekarieprofessionen urskiljas: samarbetspartner och rådgivare/konsultant. Resultaten visar också att bibliotekarierna upplevel konflikter i att expandera sitt yrke på organisatorisk nivå.

 

Till forskarens publikationer i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

Avhandlingstitel

The dynamics of negotiating professional jurisdiction: Academic librarianship in flux