Addressing ethical obstacles to person-centred care in psychiatry, pediatrics and primary care

Addressing ethical obstacles to person-centred care in psychiatry, pediatrics and primary care

Syftet med programmet är att undersöka etiska hinder för att införa personcentrerad vård inom olika vårdkontexter. Studierna är dels empiriska studier utifrån personal och patientperspektiv på vad som upplevs hindra personcentrerad vård, dels teoretiska normativa analyser av vilka etiska värden som kommer i konflikt med införandet av personcentrerad vård och hur dessa kan avvägas mot varandra.